Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování jemné motoriky dětí ve věku 3 - 6 let navštěvujících Montessori předškolní zařízení testovou baterií MABC-2
Název práce v češtině: Testování jemné motoriky dětí ve věku 3 - 6 let navštěvujících Montessori předškolní zařízení testovou baterií MABC-2
Název v anglickém jazyce: Fine Motor Skills Testing of Children in the Preschool Age Visiting Montessori Kindergarten by the battery test MABC-2
Klíčová slova: předškolní pedagogika, Montessori pedagogika, jemná motorika, MABC-2
Klíčová slova anglicky: preschool pedagogy, Montessori pedagogy, fine motor skills, MABC-2
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2013
Datum zadání: 23.10.2013
Datum a čas obhajoby: 12.05.2015 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2015
Oponenti: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je zjištění úrovně jemné motoriky dětí předškolního věku navštěvujících Montessori zařízení.
K testování jsem si vybrala testovací baterii MABC-2 (Henderson et al., 2007), která vznikla na podkladech svojí starší verze MABC (Henderson & Sugden, 1992). Měla jsem na výběr z mnoha různých motorických testů, např.: Motoriktest für Vier- bis Sechjärige Kinder (MOT 4-6) (Zimmer and Volkamer, 1987), Peabody Development Scales (PDMS) (Folio and Fewell, 1983; Folio and Fewell, 2000), aj., ale MABC-2 považuji vzhledem k mému výzkumu za nevhodnější. Vyhovuje mi jak z hlediska věkové kategorie (3-6 let), tak z hlediska validity v rámci jeho použití při testování českých dětí. Dle diplomové práce Ludvíka Valtra (2012) je tento test validní pro české děti v rámci testování jemné motoriky. K měření dalších aspektů bych musela zohlednit mezikulturní odlišnosti, kvůli kterým by musel být tento test speciálně upraven (Chow & Henderson & Barnett, 2001).

Charakteristika výzkumného souboru:
Výzkumný soubor bude tvořit 10 dětí z Montessori mateřské školky Pampeliška Plzeň, kde nyní vykonávám pedagogickou praxi. K testování bude nutný Písemný souhlas rodičů. V rámci testovací skupiny bude 8 kluků a 2 dívky ve věkovém rozmezí 3-6 let pravidelně navštěvujících Montessori zařízení (minimálně 3x/týden).
Seznam odborné literatury
SMITHS-ENGELSMAN, B. C. M., NIEMEIJER, A. S., WAELVELDE, H. Is the Movement Assessment Battery for Children-2nd edition a reliable instrument to measure motor performance in 3 year old children?. Research in Developmental Disabilities.(2011), vol.,no., p. 1370-1377.

COOLS, W., De MARTELAER, K., SAMAEY, C., & ANDRIES, C. Movement skill assessment of typically developing preschool children: A review of seven movement skill assessment tools. Journal of Sports Science and Medicine. (2009), vol. 8, no. 2, p. 154 – 168.

HL, He, H, Yan, L, Zuo, L, Liu, XP, Zhang. Effects of Montessori education on the intellectual development in children aged 2 to 4 years. Chin J Contemp Pediatr.(Dec. 2009), vol. 11, no. 12, p. 1002-1005.

HENDERSON, S. E., & SUGDEN, D. A. Movement Assessment Battery for Children. London: The Psychological Corporation. (1992)

HENDERSON, S. E., SUGDEN, D. A., & BARNETT, A. L. Movement Assessment Battery for Children – 2. London: Harcourt Assessment. (2007)

CHOW, S. M. K., HENDERSON, S. E., & BARNETT, A. L. The Movement Assessment Battery for Children: a comparison of 4-year-old to 6-year-old children from Hong Kong and the United States. American Journal of Occupational Therapy. (2001), vol. 55, no. 1, p. 55-61.

LILLARD, A. S. Preschool Children's Development in Classic Montessori, Supplemented. (2012), vol. 50, p. 379-401.

ÖZEREM, A., KAVAZ, R. Montessori Approach in Pre-School Education and Its Effects. The Online Journal of New Horizons in Education. (2011), vol. 3, no. 3, p. 12-25.

PIEK, J., DAWSON, L., SMITH, L. M., & GASSON, N. “The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive ability.” Human Movement Science. (2008), vol. 27, p. 668-681.

PIEK, J., HANDS, B., & LICARI, M. Assessment of motor functioning in the preschool period. Neuropsychology Review. (2012). Online First. doi:10.1007/s11065-012-9211-4

RULE, A. C., & STEWART, R. A. Effects of Practical Life Materials on Kindergartners’ Fine Motor Skills. Early Childhood Education Journal. (2002), vol. 30, no. 1, p. 9-13.

VALTR, Ludvík. Hodnocení motoriky českých dětí předškolního věku testovou baterií MABC-2: diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, 2012. 70 l., 6 l. příl. Vedoucí diplomové práce doc. PaedDr. Rudolf Psotta, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK