Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metabolický syndrom - hrozba civilizačního onemocnění
Název práce v češtině: Metabolický syndrom - hrozba civilizačního onemocnění
Název v anglickém jazyce: Metabolically syndrome - threat of civilisation diseases
Klíčová slova: civilizační onemocnění, diabetes 2. typu, hypertenze, metabolický syndrom, obezita, prevence
Klíčová slova anglicky: civilisation diseases, diabetes 2. type, hypertension, metabolically syndrome, obesity, prevention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2013
Datum zadání: 23.10.2013
Datum a čas obhajoby: 11.06.2014 13:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (8:30/13:00)
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Jana Podaná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování bakalářské práce se řídí opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK v Praze.
Seznam odborné literatury
Svačina. Š. ( 2013 ). Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Praha: Triton


Rosolová. H. ( 2013 ). Kardiometabolický syndrom: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf


Češka. R. ( 2012 ). Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. Praha: Triton


Rosolová. H., & Matoulek, M. ( 2012 ). Metabolický syndrom a prevence srdečně – cévních nemocí. Praha: Mladá fronta

Byrne, CD., & Wild, SH. (2005). The Metabolic syndrome. Chichester: Wiley.


Svačina. Š. ( 2011 ). Metabolický syndrom: nové postupy. Praha: Grada

Roux. D. ( 2010 ). Revoluce v léčení obezity, cukrovky, vysokého tlaku a cholesterolu. Olomouc: Fontána
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce, zabývající se problematikou metabolického syndromu jako hrozby civilizačního onemocnění, bude mít teoreticko – empirický charakter. Teoretická část práce se bude zabývat souborem rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a které vedou předčasně k rozvoji aterosklerózy a diabetu 2. typu, obecně známé pod pojmem metabolický syndrom, Reavenův syndrom, syndrom inzulinové rezistence, x syndrom apod., zasahující do populace středního věku. Rovněž se bude zabývat příčinami rozvoje těchto faktorů, jako jsou obezita, nedostatek pohybu, stres, špatné stravovací návyky, respektive životospráva. Pokusí se nastínit možnosti edukace pacientů odborným personálem ve vztahu k této problematice.
V empirické části bude dotazníkovým šetřením realizován výzkum, který si klade za cíl zmapovat informovanost respondentů o daném syndromu (z médií, od lékařů...), co dělají pro své zdraví v rámci primární prevence metabolického syndromu a jak byli seznámeni s riziky rozvoje metabolického syndromu včetně opatření prevence zdravotnickým personálem nemocnice Brandýs nad Labem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor´s thesis which deals with the metabolic syndrome as a threat of civilisation diseases, it will have a theoretical and empirical character. The theoretical part will deal with a set of risk factors that often occur together and lead premature to development of atherosclerosis and second type of diabet, generally known as metabolic syndrome, Reaven´s syndrome, insulin resistence syndrome, x syndrome, etc., affecting into middle- aged population. It will also follow the causes of the development of these factors, such as obesity, lack of exercise, stress, poor eating habits or lifestyle. It will try bring the options for patients by the qualified personnel in relation to this issues.
In the empirical part, there will be implemented research by the questionnaire dissemination that aims to map the respondent´s knowledge of the syndrome ( from the media, from the doctors..), what they do for their health in the primary prevention of metabolic syndrome and how they were aware with risks of developing metabolic syndrome including measure of prevention by medical staff of the hospital Brandys nad Labem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK