Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezdůvodné obohacení v obchodním právu
Název práce v češtině: Bezdůvodné obohacení v obchodním právu
Název v anglickém jazyce: Unjust enrichment in business law
Klíčová slova: bezdůvodné obohacení, obchodní závazkový vztah, obchodní právo, promlčení, rekodifikace
Klíčová slova anglicky: Unjust enrichment, commercial obligation, business law, limitation of claim, recodification
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2013
Datum zadání: 21.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 17:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bezdůvodné obohacení v obchodním právu. Diplomová práce si stanovila za cíl výklad k institutu bezdůvodného obohacení v obchodním právu. Bezdůvodné obohacení jako takové však vlastní obchodněprávní úpravu nemělo a muselo být vykládáno podle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku. Ke změně došlo rekodifikací občanského práva, která obchodní zákoník zcela zrušila a u nově vzniklých právních vztahů nebude nutné zkoumat, které jsou obchodní povahy a které nikoliv. Závěry, ke kterým dospěla judikatura ohledně původní právní úpravy, ještě však nelze zcela opustit, neboť na základě přechodných ustanovení občanského zákoníku zůstane původní právní úprava, a tedy i závěry judikatury k ní se vztahující, i nadále aplikovatelná.
Práce tak rozebírá institut bezdůvodného obohacení především z pohledu práva občanského, kde v rámci srovnání s předchozí právní úpravou řeší specifika či aplikační problémy, které v souvislosti s bezdůvodným obohacením v obchodním právu vyvstaly. Za tímto účelem je podán výklad i k souvisejícím právním institutům jako jsou promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení, neplatnost právních jednání, apod.
Práci tvoří pět kapitol. V první kapitole je rozebrán historický vývoj právní úpravy. Druhá kapitola podává výklad obecných znaků bezdůvodného obohacení a zaměřuje se i na problematiku obchodních závazkových vztahů s cílem zjistit, kdy je bezdůvodné obohacení obchodním závazkem. Třetí kapitola srovnává nejvýraznější změny, ke kterým došlo s účinností od 1. 1. 2014, především vztah mezi skutkovými podstatami, restituční povinnost a vliv dobré víry na ni. Čtvrtá kapitola rozebírá jednotlivé skutkové podstaty bezdůvodného obohacení v rámci srovnání původní a účinné právní úpravy. Pátá kapitola se věnuje úpravě promlčení práva na bezdůvodné obohacení.
Cílem práce je podat ucelený výklad institutu bezdůvodného obohacení z hlediska občanského práva, který je rozšířen specifiky, která se uplatňovala pro obchodní právo, za podpory příslušné judikatury, a to z hlediska jednak právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, a jednak právní úpravy účinné do tohoto data.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Unjust Enrichment in Business Law. The thesis analyses the legal concept of unjust enrichment within business law. General legal regulation of unjust enrichment itself has never been included in Commercial Code though it had to be interpreted according to the general regulation contained in the Civil Code. This conception remained unchanged even after the re-codification of civil law, which abolished the Commercial Code, thus we no longer need to differentiate between legal relationships which are of a commercial nature and those which are not. The conclusions reached by the Supreme Court in correlation with the previous legislation cannot be completely abandoned - based on the transitional provisions of the Civil Code - the preceding legislation, and therefore the conclusions of the case law relating thereto, remain applicable.
The thesis analyses unjust enrichment, mainly from the perspective of civil law. The commercial aspect is provided in comparison to the previous legislation which focuses on the specifics or application problems in relation to unjust enrichment that have arisen in commercial law. For this purpose, the thesis deals with related legal concepts such as limitation of claims resulting from unjust enrichment, the invalidity of legal acts, etc. The thesis consists of five chapters. The first chapter analyses the historical development of the legislation. The second chapter provides basic characteristics of unjust enrichment focusing on the issues of business obligations in order to determine when the unjust enrichment can be considered as a commercial obligation. The third chapter compares the most significant changes that have occurred effectively from 1st January 2014: particularly the relationship between the general and other cases of unjust enrichment, the obligation of the restitution and the influence of the good faith. The fourth chapter analyzes the particular cases of unjust enrichment especially by comparative methods of the previous legislation and the effective legislation. The fifth chapter focuses on the limitation of claims from unjust enrichment.
The aim of the thesis is to provide a complete picture of the legal concept of unjust enrichment from the point of view of civil law with emphasis on the specifics that apply exclusively to commercial law by supporting it with relevant case law, in terms of both legislation effective since January 1, 2014, and one of the legislation previously effective.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK