Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích
Název práce v češtině: Smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích
Název v anglickém jazyce: Contractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations
Klíčová slova: Smluvní pokuta, Utvrzení, Soudní moderace
Klíčová slova anglicky: Contractual penalty, Corroboration, Judicial moderation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2013
Datum zadání: 19.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2015 12:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je smluvní pokuta jako nástroj utvrzení dluhu v obchodních vztazích. Toto téma si autor vybral proto, že smluvní pokuta je tradičním soukromoprávním institutem, který se pro své funkce a relativní jednoduchost sjednání v současné praxi těší veliké oblibě. Smluvní pokuta zlepšuje postavení věřitele. Motivuje dlužníka ke splnění utvrzené povinnosti, neboť při jejím porušení by byl povinen poskytnout věřiteli plnění představující paušální náhradu škody a zároveň sankci. Přestože je smluvní pokuta v praxi hojně užívaným nástrojem, její zákonná úprava je stručná a zdaleka nepostihuje všechny její problematické aspekty. Na aktuálnosti tématu výrazně přidala rekodifikace soukromého práva.
Hlavním cílem diplomové práce je skrze zvolenou metodiku rozebrat proměny právní úpravy smluvní pokuty a jejich dopad na vybrané problematické aspekty institutu smluvní pokuty. Práce hodnotí, zda jsou změny právní úpravy smluvní pokuty řešením dosavadních problémů či nikoli, jaké nové otázky v souvislosti se smluvní pokutou vyvstávají a nakolik jsou závěry bohaté judikatury i nadále relevantní.
Diplomová práce se skládá ze čtyř částí. První část je, jakožto úvodní, věnována obecným otázkám smluvní pokuty. Je zde nastíněn historický vývoj právní úpravy smluvní pokuty, obecné změny závazkového práva v občanském zákoníku a konkrétní přímé změny právní úpravy smluvní pokuty. Rovněž je zde smluvní pokuta obecně charakterizována s ohledem na její systematické zařazení, akcesorickou povahu a funkce, které plní. V souvislosti se smluvní pokutou je třeba důsledně rozlišovat mezi ujednáním o smluvní pokutě a právem na úhradu smluvní pokuty, čemuž odpovídá vymezení druhé a třetí části diplomové práce. Druhá část se totiž zabývá formálními a obsahovými náležitostmi ujednání o smluvní pokutě, jeho výkladem a jeho případnými vadami, včetně jejich důsledků. Třetí část se zaobírá právem na úhradu smluvní pokuty. Je zde pojednáno o podmínkách jeho vzniku a splatnosti, důsledcích jeho úhrady či zneužití. Čtvrtá část je zaměřena na moderační oprávnění soudu jakožto specifický nástroj snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
Změny, kterými smluvní pokuta prošla, vnímá autor práce veskrze pozitivně, neboť došlo k odstranění několika problematických aspektů. Na druhou stranu, nadále zůstává řešení mnoha sporných otázek smluvní pokuty na právní teorii a soudní rozhodovací praxi. Přesto lze uzavřít, že smluvní pokuta si zachovává svoji pozici tradičního a frekventovaného soukromoprávního institutu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this Masterʼs degree thesis is the contractual penalty as a means of corroboration of a debt in business relations. The author has chosen this topic because the contractual penalty is a traditional private institution, which enjoys great popularity for its function and relative simplicity of negotiation in current practice. The contractual penalty improves a creditorʼs status. It makes a borrowers fulfil their confirmed obligation since in case of its violation, they would have to provide the creditor with performance representing both generalized compensation of the damage and a penalty. In spite of a frequent use of the contractual penalty, its legislation is rather brief and does not cover all problematic aspects. The relevance of the topic increased with recodification of the private law.
The main aim of the thesis is to explore legislative changes and their impact on selected problematic aspects of the contractual penalty using chosen methodology. The thesis explains whether legislative changes solve existing problems of the contractual penalty or not, what new questions in the context of the a contractual penalty arise and to what extent the conclusions of judicial decision-making practices are still relevant.
The thesis is consists of four sections. Section one is introductory and it describes general issues of the contractual penalty. It outlines historical development of legislation, general changes of the contract law and direct legislative changes of the contractual penalty. The contractual penalty is also characterized in relation to its systematic classification, accessory nature and functions performed. Moreover, it is necessary to distinguish between an agreement on the contractual penalty and a right to fulfil the contractual penalty, which is captured in the second and the third section. The second section deals with formal and content requirements of the agreement on the contractual penalty, its interpretation and potential defects including their consequences. The third section is concerns with the right to fulfil the contractual penalty. It includes the conditions of its creation and maturity, consequences of its fulfilment, or its abuse. The forth section focuses on judicial moderation privilege as a specific instrument of the excessive contractual penalty reduction.
The author finds it positive that the contractual penalty has undergone changes which removed several problematic aspects. On the other hand, judicial practice and jurisprudence must continue in solving many contentious issues of the contractual penalty. Nevertheless, it may be concluded that the contractual penalty retains its position as a traditional and frequent legal institution of private law.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK