Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů
Název práce v češtině: Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů
Název v anglickém jazyce: Sleep quality in hospitalized patients
Klíčová slova: Všeobecná sestra, hospitalizace, spánek, kvalita spánku, pacient
Klíčová slova anglicky: Nurse, hospitalization, sleep, sleep quality, patient
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum a čas obhajoby: 08.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: UTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Bc. Ivana Eckelová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2012, 400 s. ISBN 978-80-7262-771-4.
GURKOVÁ, E. (2011). Hodnocení kvality života: pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada.
ŠAMÁNKOVÁ, M. (2011). Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada.
SEIDL, Z. (2008). Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada.
BORZOVÁ, C. (2009). Nespavost a jiné poruchy spánku: pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada.
NEVŠÍMALOVÁ, S,ŠONKA, K.. (2007). Poruchy spánku a bdění. Praha: Galén.
RAYMOND, I., et al. Quality of sleep and its daily relationship to pain intensity in hospitalized adult burn patients. Pain, 2001, (92), 3, 381-388.
Doǧan, O, Ertekin, S., & Doǧan, S. (2005). Sleep quality in hospitalized patients. Journal of Clinical Nursing, 14, (1), 107-113. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2004.01011.x.
Raymond, I., Nielsen, T. A., Lavigne, G., Manzini, C., & Choinière, M. (2001). Quality of sleep and its daily relationship to pain intensity in hospitalized adult burn patients. Pain, 92,(3), 381-388.
Young, J.S., Bourgeois, J.A., Hardin, K.A. (2008). Sleep in hospitalized medical patients, part. 1: factors affecting sleep. Journal Hosp. Med. 2008,3(6):473-82. doi: 10.1002/jhm.372.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou spánku u pacientů hospitalizovaných na chirurgické klinice.Teoretická část této práce je zaměřena na fyziologii spánku a bdění, délku spánku a jeho kvalitu, význam spánku pro léčení hospitalizovaných pacientů, poruchy spánku a možná zdravotní rizika pro lidský organismus spojená s nedostatkem spánku nebo jeho špatnou kvalitou. Kvalita spánku ve zdravotnickém zařízení, úloha sester, ošetřovatelské intervence. Praktická část této práce je zaměřena na zkoumání kvality spánku u hospitalizovaných pacientů na chirurgickém oddělení. Dále budeme zjišťovat, zda-li má pacient nějaké předspánkové rituály, zda a jak jsou uspokojovány potřeby spánku. Data pro zkoumání budou získána technikou polostrukturovaného rozhovoru a dále analyzována pomocí otevřeného kódování. Výzkumný soubor budou tvořit pacienti po chirurgickém výkonu. Na základě provedeného šetření budou zpracována doporučení, jakým způsobem by mohl ošetřovatelský zdravotnický personál zlepšit kvalitu spánku u hospitalizovaných pacientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the sleep quality of patients hospitalized in surgical clinics. The theoretical part of this thesis is focused on research of sleep and vigil physiology, length of sleep and its quality, importance of sleep for hospitalized patients’ treatment, sleep disorders and possible health risks for the human organism related to sleep insufficiency and it poor quality. Thesis also research sleep quality in hospitals, role of nurses and nursing interventions. The practical part of this thesis is focused on examining of the sleep quality in patients hospitalized in the surgical ward. We will also determine whether the patients have anypre-sleeping rituals, whether and how their sleep needs are met. Data for the research will be acquired by semi-structured interviews method and furthermore analyzed by using open coding. The research group will consist of patients after surgery. Based on the enquiry, recommendations will be processed of how the nursing medical staff could improve the quality of sleep in hospitalized patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK