Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv školních a mimoškolních volnočasových pohybových aktivit na hybný systém dětí mladšího školního věku
Název práce v češtině: Vliv školních a mimoškolních volnočasových pohybových aktivit na hybný systém dětí mladšího školního věku
Název v anglickém jazyce: Influence of School and Extracurricular Leisure Physical Activities on Musculoskeletal System of Primary School Children
Klíčová slova: mladší školní věk, školní a mimoškolní volnočasové aktivity, volnočasové pohybové aktivity, vyšetřovací metody, svalová dysbalance, držení těla, plantogram, index tělesné hmotnosti (BMI)
Klíčová slova anglicky: primary school children, school and extracurricular leisure activities, leisure physical activities, examination methods, muscle imbalance, posture, footprint, body mass index
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hronzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2013
Datum zadání: 03.12.2014
Datum a čas obhajoby: 20.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Irena Svobodová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výběr vhodného vzorku respondentů - probandů. Sestavení vlastního či výběr vhodného dotazníku pro předvýzkum (pro děti, učitele, rodiče). Volba vhodných diagnostických metod pro vyšetření vybraného vzorku respondentů. Testování, měření a vyhodnocení na základě porovnání s referenční skupinou.

Práce bude teoreticko praktická s důrazem na výzkumnou (praktickou) část. V teoretické části budou definovány základní pojmy - volný čas, školní docházka (curiculum), školní a mimoškolní aktivity, správné a vadné držení těla a jeho diagnostika. Ve výzkumné části bude zjišťena míra zastoupení školních a mimoškolních pohybových aktivit dětí mladšího školního věku, úroveň hybného sastému dětí a porovnání vztahu těchto dvou veličin.
Seznam odborné literatury
1. HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005. 135 s. ISBN 80-7013-393-7.
2. RYCHLÍKOVÁ, E. Skryto v páteři. 2. vyd. Praha: Avicenum, 1987. 176 s.
3. RYCHLÍKOVÁ, E. Manuální medicína. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1987. 332 s.
4. ROKYTA, R., KŘÍŽ, N., BUŘITOVÁ, J., MOJŽÍŠOVÁ, L. Rehabilitační metoda Ludmily Mojžíšové očima fyziologa. 1. vyd. Praha: 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1992. ISBN 80-85467-68-2
5. HAVLÍČKOVÁ, L., BARTŮŇKOVÁ, S., CHVÁLOVÁ, O., ČERMÁK, J. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Praha: Sportpropag, 1991.
6. BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 196 s. ISBN 978-80-247-0948-2.
7. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 1997. 240 s. ISBN 80-7169-384-7.
8. ČERMÁK, J., CHVÁLOVÁ, O., BOTLÍKOVÁ, V. Záda už mě nebolí. Praha: SVOJTKA a VAŠUT, 1992. ISBN 80-85521-18-0-váz.
9. RAŠEV, E. Škola zad. 1. vyd. Praha: DIREKTA, 1992. ISBN 80-900272-6-1.
10. HOŠKOVÁ, B., MATOUŠOVÁ, M. Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy pro studující FTVS UK. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1392-5.
11. HRONZOVÁ, M. Vyrovnávací a kondiční cvičení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 119 s. ISBN 978-80-7290-500-3.
12. ŠÍBLOVÁ, H., HLINECKÁ, J., KAČÍRKOVÁ, K. Vyšetřovací metody hybného systému.
Učební pomůcka pro SZŠ.
13. JANDA, VL. Vyšetřování hybnosti. 3. vyd. Praha: Avicenum, 1981. 272 s.
14. DOBEŠ, M., DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme na velkém míči. 5. vyd. Havířov: DOMIGA Havířov, 1998. ISBN 80-902222-O-X
15. PÁVKOVÁ, J., a kol. Pedagogika volného času. 3. vyd. Praha: Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6.
16. HÁJEK, B., HOFBAUER, BŘ., PÁVKOVÁ, J. Pedagogické ovlivňování volného času. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. 240 s. ISBN 978-80-262-0030-7.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vlivem školních a mimoškolních volnočasových pohybových aktivit na hybný systém dětí mladšího školního věku. Teoretická část charakterizuje pojem volný čas, volnočasová pohybová aktivita a školní a mimoškolní volnočasová aktivita. Dále vymezuje kapitoly týkající se svalové dysbalance, držení těla, problematiky plochých nohou a index tělesné hmotnosti (BMI). Výzkumná část je zaměřena na testování, dle vybraných metod, zkrácených a ochablých svalů vybraných svalových skupin, plochých nohou a správného držení těla. Změřena je tělesná výška a váha pro výpočet BMI. Z dotazníkového šetření je zjištěna míra zastoupení volnočasových pohybových aktivit. Výsledky testování a dotazníkového šetření umožňují porovnat vztah těchto dvou veličin a ověřují tak, zdali volnočasové pohybové aktivity pozitivně ovlivňují hybný systém dětí mladšího školního věku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the influence of school and extracurricular leisure physical activities on the musculoskeletal system of primary school children. The theoretical part describes the concept of leisure, leisure-time physical activity, and school and extracurricular leisure activities. Further defines the chapters relating to muscle imbalances, posture, flat feet problems and body mass index (BMI). The research part is focused on testing, according to the selected methods, shortened and weakened muscles of selected muscle groups, flat feet and proper posture. Measured the height and weight to calculate BMI. The survey rate is determined representation leisure time physical activities. Results of testing a questionnaire survey to compare the relationship between these two variables and to verify whether leisure time physical activity positively affects the musculoskeletal system of primary school children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK