Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnoty, právní vědomí a právo
Název práce v češtině: Hodnoty, právní vědomí a právo
Název v anglickém jazyce: Values, legal consciousness and law
Klíčová slova: právo morálka hodnoty
Klíčová slova anglicky: law morality values
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.10.2013
Datum zadání: 31.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.09.2014
Datum a čas obhajoby: 15.09.2014 11:15
Místo konání obhajoby: kancelář č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá právními hodnotami a jejich významem při rozhodování subjektů práva. Nejprve zavádí obecný model světa, který je převoditelný na kterýkoliv jiný konzistentně působící svět. Vyvozuje, co můžeme považovat za jednotlivce a jak se tito jednotlivci chovají. To, koho považujeme za jednotlivce, závisí na naší subjektivní volbě. Při určité subjektivní volbě jednotlivce můžeme vztah k okolí jednotlivce vyjádřit určitým myšlenkovým postojem. Pokud můžou sobě odpovídající myšlenkové postoje být sdíleny různými jednotlivci tak, že jejich sdělení jedním jednolivcem by odpovídalo určité myšlence u jiného jednotlivce, mluvíme o institucích.
Instituce nepovažujeme za objektivně existující, ovšem pomáhají nám k interpretaci objektivních skutečností. Mezi instituce patří fyzické i právnické osoby, stát i právo. Stát vzniká mocenským způsobem, ovšem pod vlivem morálky. Morálka je druh instituce, která vzniká interakcí jednotlivců a kompromisem mezi jejich usilováním. Tato diplomová práce se přiklání ke konsekvencionalistickému pojetí morálky, přičemž jednotlivé námitky proti konsekvencionalismu buď vyvrací, nebo ukazuje, že je lze na konsekvencionalismus převést.
Dále ukazuje, že nelze objektivně určit, koho považovat za právní subjekt, ovšem volba subjektu nutně závisí na vztazích mezi jedinci. Vzhledem k tomu, že fyzické osoby jsou přece jenom úžeji spjaty s těmito vztahy a přitom jsou těmi, o jejichž zájmy se v právních vztazích jedná, jsou právnické osoby jen nástrojem pro dosažení jejich zájmů. Proto se mocenské vztahy v důsledku existence právnických osob příliš nemění.
Jednotlivci nemusejí mít nezbytně rovná práva a povinnosti, alespoň to nevyplývá ani ze struktury světa, ani z ní odvozených morálních pravidel. Důvody pro existenci jednotlivých práv a povinností jednotlivců obvykle nejsou s konsekvencionalistickým pojetím v rozporu, pokud se berou v úvahu všechny okolnosti. Obecně se tato práce zabývá spíše základními principy, na kterých stojí konkrétní práva a hodnotové postoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with legal values and their importance for the decision making of legal subjects. First it introduces a general model of a world, which can be used for any world with consistent effects. From that it deduces what can be considered an individual person and how such individuals behave. Who we consider an individual is dependent on our subjective choice. While choosing a particular individual we can express their relationship to their environment with a certain attitude of thought. If mutually corresponding thought attitudes can be shared by different individuals in such a way that the conveyance of them would correspond to a certain thought of a different individual, we use the term institution.
Institutions are not considered to be existing objectively, however they help us interpret objective facts. Institutions include natural and artificial persons, the state and the law. The state emerges in a power struggle, although under the influence of morality. Morality is a type of institution, which is created by an interaction among individuals and through a compromise between their aspirations. This thesis decides for a consequentialist approach to morality, while objections against consequentialism are either refuted or shown to be able to be assimilated into consequentialism.
Furthermore it is shown, that it is impossible to objectively state, who should be considered a legal person, because the choice of personality is necessarily dependent upon relationships among individuals. Considering a closer connection of natural persons to these relationships and their interest being an object of these relationships, artificial persons are only a tool for a fulfillment of their interests. That is why power relationships do not change as a result of an existence of artificial persons.
Individuals do not necessarily have to have equal rights and obligations, at least these follow neither from the structure of the world nor from derived moral rules. All things considered, reasons for an existence of various rights and obligations of individuals do not generally contradict a consequentialist attitude. This thesis focuses more on basic principles that define rights and value attitudes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK