Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG a jejich souvislost s výskytem závislostního chování: korelační studie
Název práce v češtině: Psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG a jejich souvislost s výskytem závislostního chování: korelační studie
Název v anglickém jazyce: Psychopathological characteristics of MMORPG players and the occurrence of addictive behavior: a correlation study
Klíčová slova: psychopatologie, závislostní chování, závislost na online hrách, MMORPG, World of Warcraft
Klíčová slova anglicky: psychopathology, addictive behavior, online gaming addiction, MMORPG, World of Warcraft
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2013
Datum zadání: 29.10.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl: Cílem práce je popsat psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG (zejm. hráčů hry World of Warcraft (WoW)) a zjistit souvislosti mezi jejich výskytem a mírou vykazovaného závislostního chování.
Výzkumné otázky:
· Jaké jsou psychopatologické charakteristiky hráčů MMORPG?
· Jaká je prevalence závislostního chování na MMORPG v souboru hráčů? Jaké jsou sociodemografické charakteristiky "závislých"?
· Jaké jsou psychopatologické charakteristiky u hráčů, kteří vykazují znaky závislostního chování?
· Existují nějaké souvislosti mezi herním stylem WoW a výskytem psychopatologických symptomů, případně závislostního syndromu? Pokud ano, jaké?
Výzkumný soubor, rozsah, nominace: Výzkumný soubor budou tvořit aktivní hráči MMORPG (zejm. WoW) rekrutovaní samovýběrem na základě oslovení prostřednictvím online diskuzních fór, facebookových stránek a mailovým snowballem. Minimální rozsah výzkumného souboru je 100 hráčů.
Metody tvorby a analýzy dat: Online dotazník vytvořený autorkou (sociodemografie, míra závislosti, herní styl) doplněný standardizovaným nástrojem SCL-90. Popisná a matematicko-analytická statistika (korelační analýza), využití software SPSS.
Etika: informovaný souhlas, anonymita, možnost zpětné vazby
Seznam odborné literatury
Benkovič, J. (2007). Novodobé nelátkové závislosti [Electronicversion]. Psychiatrie pro praxi, 8 (6), p. 250-253.RetrievedApril 4, 2013 from:http://www.solen.cz/pdfs/psy/2007/06/03.pdf
Billieux, J., Vad der Linden, M., Achab, S., Khazaal, Y., Paraskevopoulos, L., Zullino, D., & Thorens, G. (2013). Why do you play WorldofWarcraft? An in-depthexplorationofself-reportedmotivations to play online and in-game behaviours in the virtual world of Azeroth. Computers in Human Behavior, 29, 103–109.
Brian, D., & Hastings-Wiemer, P. (2005). Addition to the Internet and Online Gaming [ElectronicVersion]. CyberPsychology&Behavior, 8 (2), p. 110-113. RetrievedApril 4, 2013from:http://worldsofeducation.pbworks.com/f/addiction.pdf
Essing, T. (2012). The Addiction Concept and Technology: Diagnosis, Metaphor, orSomething Else? A Psychodynamic Point ofView. WileyPeriodicals, Inc. J. Clin. Psychol: In Session, 68, 1175–1184.
Nešpor, K., & Csémy, L. (2007). Zdravotní rizika počítačových her a videoher. RetrievedApril 4, 2013 from:http://www.drnespor.eu/addictcz.html
Oggins, J., & Sammis, J. (2012). Notionsof Video Game Addictionand TheirRelation to Self-ReportedAddictionAmongPlayersofWorldofWarcraft. Int J Ment HealthAddiction, 10, 210–230.
Vondráčková Holcnerová, P., Vacek, J., & Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování na internetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 6-8, 281-289.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude rozdělena na teoretickou část a část praktickou. V teoretické části budou popsány základní pojmy (online hry, MMORPG, World of Warcraft , závislostní chování, patologické nadužívání a závislost na online hrách, SCL-90), které tak snadněji uvedou čtenáře do problematiky. Rovněž zde budou zmíněny základní aspekty související s hraním, jako zdravotní rizika počítačových her, možnosti léčby, sociální interakce mezi hráči.
Praktická část bude obsahovat popis souboru, tedy respondentů, kteří vyplnili strukturovaný anketní online dotazník (sociodemografické údaje, herní styl). Stěžejním bodem praktické části bude korelační část, kde budou znázorněny souvislosti mezi hráči, jejich případným závislostním chováním a jejich vztah k psychopatologii (statistická významnost rozdílů ve výskytu psychopatologie u závislých a nezávislých). Výsledky budou prezentovány formou grafů a tabulek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim: The aim of this study is to describe the psychopathological characteristics of MMORPG players (especially players of the computer game World of Warcraft (WoW) ) and determine the relation between the incidence and rate of reporting of addictive behavior .
Research questions:
· What are the psychopathological characteristics of MMORPG players?
· What is the prevalence of addictive behavior in the file of MMORPG players? What are the socio-demographic characteristics of "dependent" ones?
· What are the psychopathological characteristics of the players who show signs of addictive behavior?
· Are there any connection between the style of play WoW and the occurrence of psychopathological symptoms or dependency syndrome? If so, what are they?
Sample, extent, method of nomination: The sample will consist of active players MMORPG (especially WoW) recruited on the basis of self-selection reach through online discussion forums, facebook pages and email with snowball method. The minimum scope of the study sample is 100 players.
Data creation and analysis: Online questionnaire created by author (socio-demographics, the dependency ratio , the game style) with standardized tool SCL - 90. Descriptive and mathematical and analytical statistics (correlation analysis) will include the use of SPSS software.
Ethics: informed consent, anonymity, feedback option.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK