Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost sester o možnostech využití vlhkého hojení ran v neonatologii.
Název práce v češtině: Informovanost sester o možnostech využití vlhkého hojení ran v neonatologii.
Název v anglickém jazyce: Knowledge of nurses about posibilities of using moist wound healing in neonatology.
Klíčová slova: Novorozenec, kožní defekt, vlhké hojení ran, moderní terapeutická krytí, rána, nekróza.
Klíčová slova anglicky: Neonate, skin defect, wet wound healing, modern therapeutic coverage, wound, necrosis.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2013
Datum zadání: 18.10.2013
Datum a čas obhajoby: 12.06.2014 14:15
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Ivan Novák
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Jana Termerová
Zásady pro vypracování
Vypracování práce se řídí opatřením děkana č.10/2010 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK v Praze.
Seznam odborné literatury
1. BUREŠ, I. Léčba rány. Praha: Galén, 2006. 77 s. ISBN 80-7262-413-X.
2. FENDRYCHOVÁ, J. Intenzivní péče o novorozence. Brno: NCO NZO, 2007. 403 s.
ISBN 978-80-7013-447-4.
3. FENDRYCHOVÁ, J. Hodnotící metodiky v neonatologii. Brno: NCO NZO, 2004. 87 s.
ISBN 80-7013-405-4.
4. LISSAUER, T., FANAROFF, A. Neonatology at a Glance, Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
192 s. ISBN 978-0-632-05597-5.
5. MUNTAU, A. Pediatrie, Praha: Grada Publishing, 2009. 608 s. ISBN 978-80-247-2525-3.
6. POKORNÁ, A., MRÁZOVÁ, R. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing,
2012. 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.
7. SADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. Praha: Grada Publishing, 2011. 414 s.
ISBN 8024726408.
8. SEDLÁŘOVÁ, P. Základní ošetřovatelská péče v pediatrii. Praha: Grada Publishing, 2008.
248 s. ISBN 978-80-247-1613-8.
9. ŠTORK, J., a kol. Dermatovenerologie. Praha: Galén, Karolinum, 2008. 502 s.
ISBN 978-80-7262-371-6.
10. VACEK, Z. Embryologie. Praha: Grada Publishing, 2010. 256 s. ISBN 978-80-247-1267-3.
Předběžná náplň práce
Diplomová teoreticko-empirická práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o kožní defekty s využitím vlhké terapie.
Teoretická část je zaměřena na informace týkající se předčasně narozeného novorozence, druhy klasifikací nezralosti, na vývoj jednotlivých vrstev kůže a to již v embryonálním období. Obsahuje výčet typů kožních defektů, se kterými se neonatologická sestra může nejčastěji na oddělení setkat a stručnou historii hojení ran se zaměřením na vývoj právě vlhké terapie.
Podstatou empirické části diplomové práce je výzkumné šetření zaměřené na informovanost sester v oblasti novodobé metody hojení ran, zda mají zkušenosti s využitím vlhké terapie a znají vhodný materiál k její realizaci. Výzkumné šetření bude realizováno na neonatologickém oddělení Jednotky intenzivní, resuscitační a intermediární péče Všeobecné fakultní nemocnice hlavního města Prahy a Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, prostřednictvím kvantitativního výzkumu, který bude zprostředkován anonymními dotazníky. Výstupem diplomové práce bude kompendium se stručným přehledem materiálů, které se v neonatologii využívají nejčastěji.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma theoretical-empirical work focuses on nursing care of skin defects using wet therapy.The theoretical part is focused on information related to preterm babies, types of classifications immaturity, the development of individual layers of the skin in the embryonic period. Lists the types of skin defects with which neonatolgy nurse can often meet the department and a brief history of wound healing, focusing on the development of wet therapy.
The essence of the empirical part of the diploma thesis is a research investigation aimed at awareness of nurses in the modern methods of healing, whether they have experience with the use of moist therapy and know the appropriate material for its implementation. Research investigation will be carried out on neonatal department of the intensive, reanimation and intermediate care General Faculty Hospital of Prague and the Institute for the Care of Mother and Child in Podolí, through quantitative research to be mediated by anonymous questionnaires. The outcome of the thesis will be a compendium with a brief overview of the materials that are used most often in neonatology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK