Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování maximální SF v plaveckém trenažéru a plaveckém bazénu - porovnání metod
Název práce v češtině: Testování maximální SF v plaveckém trenažéru a plaveckém bazénu - porovnání metod
Název v anglickém jazyce: Testing of maximum SF in a swimming flum, and swimming pool - a comparison of methods
Klíčová slova: test SFmax, plavecký bazén, flum, laktát
Klíčová slova anglicky: test SFmax, swimming pool, Flum, lactate
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Plavecké sporty (51-600500)
Vedoucí / školitel: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2013
Datum zadání: 17.10.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 12:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnosti C 201
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: PaedDr. Irena Čechovská, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše literatury k tématice
2. Vyhledání vhodných metoda testování ve flumu a na bazénu
3. Výběr probandů
4. Realizace testů k určení ANP pro flum
5. Absolvování testů do maxima ve flumu a v bazénu
6. Zpracování výsledků
7. Vyhodnocení a diskuse
8. Celkové zhodnocení
Seznam odborné literatury
1. ASTRAND, P. O., RODAHL, K. Textbook of work physiology: physiological bases of exercise. New York: McGraw – Hill, 1977. ISBN 0-07-002406-5.
2. BUNC, V. Biokybernetický přístup k hodnocení reakce organismu na tělesné zatížení. Praha:Optis print, 1990. ISBN 80-7066-214-X.
3. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 42 – 47. ISBN 978-80-247-2154-5.
4. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. Praha: Grada Pulishing, a.s., 2003 ISBN 80-247-0462-5.
5. DISHMAN, RK., WASHBURN, RA., SCHOELLER, DA. Measurement of physical activity. 2001, Quest, vol. 53, No. 3, p. 295-309.
6. DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009. s. 58. 72. ISBN 978-80-7376-130-1.
7. FORMÁNEK, J., HORČIC, J. a kol. Triatlon – historie, trénink, výsledky. Praha: Olympia, 2003.
8. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. – obecná část. Praha: Karolinum, 2008. s. 19 – 25. ISBN 978-80-7184-875-2.
9. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže II. speciální část – 1.díl. Praha: Karolinum, 1993. s. 128 – 141. ISBN 80-7066-815-6.
10. HENDL, J., DOBRÝ, L. a kol. Zdravotní benefity pohybových aktivit: Monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum, 2011. s. 179-180. ISBN 978-80-246-2000-8.
11. HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2
12. HOFER, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. 3.vyd. Praha: Karolinum, 2012. s. 48 – 56. ISBN 978-80-246-1908-8.
13. HOUDOVÁ, V. Vliv aqua-činek na intenzitu zatížení při aqua-aerobiku v mělké vodě. Praha: 2011. 139 s. Diplomová práce na UK FTVS Vedoucí práce Eva Peslová
14. CHALOUPKA, V., ELBL, L., a kol. Zátěžové metody v kardiologii. Praha: Grada publishing a.s., 2003 ISBN 80-247-0327-0.
15. JÁNSKÝ, L. Fyziologie adaptací. Praha: Academia, 1979.
Předběžná náplň práce
Dle sestavené metodiky pilotní studie z bakalářské práce, byla testována SFmax v plaveckém trenažéru a podle metodiky dle Formánka a Horčice bylo provedeno testování SFmax v plaveckém bazénu. Vzorek probandů byl vybrán ze studentů FTVS. Pro zaznamenávání byl použit sporttester a vyhodnocení dat provedeno programem Polar Precision Performance. Pro určení submaximální rychlosti plavání byl probandy podstoupen test CSS. Tato rychlost byla dále použita k rozplavání před zátěžovým testem do individuálního maxima SF probandů v plaveckém trenažéru. Naměřená data obou měření byly mezi sebou porovnány a výsledky popsány a zhodnoceny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
According to a pilot study with methodology of the thesis, HRmax was tested in a swimming Flum and the methodology according to Formanek and Horčic HRmax testing was carried out in the swimming pool. A sample of probands were selected from students UK FTVS. For the recording was used sporttester and data evaluation program execution Polar Precision Performance. To determine the submaximal swimming speed we used CSS test. This rate was also used to warm up before swimming test to the individual HRmax of probands in a swimming Flum. The measured data of both measurements were compared with each other and the results described and evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK