Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exoskopický standard sedimentů glacigenních akumulačních forem reliéfu
Název práce v češtině: Exoskopický standard sedimentů glacigenních akumulačních forem reliéfu
Název v anglickém jazyce: Exoscopy of sediments of glacigenous accumulation landforms
Klíčová slova: glaciální sedimenty, exoskopie, křemenná zrna, povrchová morfologie zrn, morény, mury
Klíčová slova anglicky: glacial sediments, exoscopy, quartz grains, surface morphology, morains, debris flows
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.10.2013
Datum zadání: 02.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.10.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:02.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2014
Předběžná náplň práce
Tato práce se zabývá srovnáním mikromorfologie zrn morén, mur a jim podobných akumulací. Vzorky morén byly odebrány na Sumavě v okolí Černého jezera, ve Velické dolině ve Vysokých Tatrách a v údolí Labe v Krkonoších. V údolí Bílého Labe v Krkonoších byly odebrány vzorky mur a neověřených akumulací, další akumulace pocházely z údolí Prudkého potoka v Králickém Sněžníku a údolí Vražedného potoka a Velké Kotliny v Hrubém Jeseníku.
Sedimenty všech zkoumaných akumulací byly zkoumány pod elektronovým mikroskopem, byly popsány jejich morfologické charakteristiky a vliv prostředí, jehož působením mikrotvary vznikly. Pro porovnání zkoumaných forem reliéfu pomocí koeficientu vzdálenosti byl vypočten exoskopický standard morén, byly provedeny statistické analýzy a zjištěny diagnostické znaky pro odlišení mur a morén. Také byl vypočítán exoskopický standard pro různé typy morén (čelní, boční, bazální), které je možno pomocí metody exoskopie rozlišit. Výzkum mimo jiné ukázal, že existují statisticky průkazné rozdíly mezi murami a morénami, mezi různými typy morén, ale zároveň také že typicky glaciální mikrotextury, jak jsou obecně přijímány, se objevují v podobné míře i na zrnech mur a jim podobných akumulací. Výzkum byl podpořen z grantů GAUK (32107) a GAAV (KJB300460803).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis looks at the comparison between grain micromorphology of moraines, debris flows and similar accumulations. Moraine samples were taken in the Černé jezero Lake area, Bohemian Forest, in the Velická dolina Valley, High Tatras, and in the Labský důl Valley, Krkonoše Mts. Samples of debris flows and unverified accumulations were taken in the Důl Bílého Labe Valley, Krkonoše Mts., and further samples of accumulations were obtained from the valley of Prudký potok Stream, Králický Sněžník Mts., the valley of Vražedný potok Stream and Velká Kotlina, Hrubý Jeseník Mts.
Sediments were examined under electron microscope and their morphological characteristics and influence of the environment were identified and described. Calculated exoscopic moraine standard was used for comparison of examined forms of relief using distance coefficients, statistical analysis were carried out which identified diagnostic characters for distinguishing moraines and debris flows. There was also calculated exoscopic standard for different types of moraines (frontal, lateral, basal). This research highlighted the differences between moraines and debris flows, and between different types of moraines. The study also proved that typical glacial microtextures, that are generally accepted, occur at similar levels on grains of moraines as well as debris flows and similar accumulations. This investigation was supported by: GAUK 32107, KJB300460803.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK