Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Podnikatelská etika ve farmaceutických firmách
Název práce v češtině: Podnikatelská etika ve farmaceutických firmách
Název v anglickém jazyce: Business Ethics in Pharmaceutical Companies
Klíčová slova: etika ve zdravotnictví, etika v podnikání, etický kodex, společenská odpovědnost firem
Klíčová slova anglicky: ethics in healthcare, business ethics, code of ethics, corporate social responsibility
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2013
Datum zadání: 10.08.2015
Datum a čas obhajoby: 22.09.2015 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2015
Oponenti: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování:
· Teoretická část se bude zabývat popisem etického rozměru vztahu farmaceutického průmyslu a lékáren, doplněným o legislativní a historický rámec a socioekonomickou analýzu země.
· Praktická část naváže analýzou dotazníkového šetření, které bude analyzovat názory a postoje jednotlivých zainteresovaných subjektů.
· Student se aktivně zapojí do sběru dat i jeho vyhodnocení a své výsledky porovná s jinými pracemi zpracovanými na dané téma.
Seznam odborné literatury
· METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada, c2006, 208 s. ISBN 80-247-0830-2.
· GLADKIJ, Ivan a Ladislav STRNAD. Zdravotní politika - zdraví - zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 111 s. ISBN 80-244-0500-8.
· Zdravotnická ročenka České republiky / Czech health statistics yearbook. Praha: ÚZIS, ČR, 1992-2011. ISSN 1210-9991.
· Česká republika. Zákon č. 378 ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). In: Sbírka zákonů České republiky. 2007, částka 115, s. 5342-5428. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2007/sb115-07.pdf. ISSN 1211-1244.
· Historie farmacie v Českých zemích. Vyd. 1. Editor Dagmar Broncová. Praha: Milpo media ve spolupráci s vydavatelstvím a nakl. MILPO, 2003, 174 s. Z his-torie průmyslu. ISBN 80-860-9830-3.
· ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření: (druhé vydání). 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010, 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5.
Předběžná náplň práce
· Teoretická část (popis historického a legislativního vývoje prostředí farmaceutického průmyslu na území ČR, marketingové strategie farmaceutických společností, socioekonomický popis společnosti a analýza současných problémů ve zdravotnictví mající vztah k jejich etickému rozměru).
· Praktická část (analýza dotazníkového šetření a porovnání výsledků s jinými pracemi na dané téma).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
· Theoretical part (description of the historical and legislative environment of the pharmaceutical industry in the Czech Republic, marketing strategies of pharmaceutical companies, socioeconomic description of society and analysis of current issues in health care as related to their ethical dimension).
· Practical part (analysis of the survey results and a comparison with other works on the topic).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK