Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv ortéz na stereotyp chůze u pacientů s poruchami periferního nervového systému
Název práce v češtině: Vliv ortéz na stereotyp chůze u pacientů s poruchami periferního nervového systému
Název v anglickém jazyce: Effect of braces on the stereotype of the walk in patients with disorders of the peripheral nervous system
Klíčová slova: neurologické poruchy, stojná fáze, švihová fáze, ortotika
Klíčová slova anglicky: neurological disorders, stands phase, controls swing phase, orthotics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Zdeněk Šolc
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2013
Datum zadání: 12.10.2013
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: Ing. Pavel Černý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Chůze člověka
Základní myšlenkou této kapitoly bude probrání toho, co to vlastně normální chůze je a z jakých hlavních znaků se skládá. Každý člověk má jiný typ chůze a to je potřeba také vzít v úvahu. Proto je třeba z popsaných hodnot normální chůze vybrat určitý kompromis. Existuje veliké množství nejrůznějších neurologických poruch a jejich dělení. Probrány budou následující poruchy: radikální syndrom (př.: radikulitida, stav po výhřezu meziobratlové ploténky atd.), léze periferních nervů, polyneuropatie (př.: alkoholické neuropatie, parainfekční neuropatie, asymetrická diabetická polyneuropatie atd.), stav po postižení lumbosakrálního plexu. Vyhodnocení typu ortézy vždy záleží na mnoha kritériích např.: postižení pacienta, celkový zdravotní stav, svalová síla, vedlejší choroby či jiné poruchy adt. Základní poznatky o pacientovi potřebné pro výrobu ortézy jsou důležitou částí pro zhotovení pomůcky, a právě proto je budu popisovat z širšího hlediska.
Seznam odborné literatury
1) BAEHLER, ANDRÉ-R. Orthopädie-technische Indikationen. 1. vyd. Bern : Verlag Hans Huber, 1996. 592 s. ISBN 3-456-82784-9.2) ČIHÁK, R. Anatomie 1. 2. vyd. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 80-7169-970-5.3) HADRABA, Ivan. Ortopedická protetika. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2006.

106 s. (Učební texty Univesity Karlovy v Praze). ISBN 80-246-1296-8.4) CMUNT, Edvard, ROUBÍČEK, V. Ortotika, Bratislava, SK : Obzor, 1987, 103

s. B 1199/20-S.35-1987. ISSN 0375-09225) KAPHINGST, W. HEIM, S. Ortotika, základy ortotiky horních a dolních

končetin. Praha : Fopto, 2004. 224 s.6) DUNGL, P. Ortopedie. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. 1273 s. ISBN 80-247-0550-8.7) HUSIĆ, Ivan. Ortotika. 2. aktualizované vydání. CZ: Fopto, 2003. 60 s.8) Internetové zdroje:

http://www.oandp.org/jpo/
Předběžná náplň práce
Název: Vliv ortéz na stereotyp chůze u pacientů s poruchami periferního nervového systému.

Cíl: Hlavním cílem této práce je posouzení zlepšení chůze pacientů s neurologickými poruchami po aplikaci ortéz, které zlepšují stabilitu a doplňují oslabenou funkci končetin.

Metoda: Práce je zpracována hlavně rešerší formou. Samotná práce se soustředí na teoretickou část, která je psána podle použité literatury. V teoretické části je velká pozornost věnována jednotlivým fázím chůze, anatomickou stavbou dolních končetin a neurologickým poruchám periferního nerovového systému. Praktická část se zaměřuje na stav pacientů po neurologickém poškození a posouzení chůze pacientů bez ortézy a s ortézou a také celkové jejich zlepšení chůze potřebné pro vykonávání základních denních potřeb.

Výsledky: Z výsledků vyplynou zlepšení, týkající se chůze jednotlivých pacientů po aplikaci ortéz.

Klíčová slova: neurologické poruchy, stojná fáze, švihová fáze, ortotika
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Effect of braces on the stereotype of the walk in patients with disorders of the peripheral nervous system.

Objective: The main objective of this work is to assess the improvement in walking patients with neurological disorders after application of braces that improve the stability and function of the weakened limbs.

Method: The work is processed mainly in the form of research. The work focuses on the theoretical part, which is written according to the used literature. In the theoretical part is the great attention paid to the individual stages of the walk, the anatomical structure of the lower limbs and neurological disorders of the peripheral nerovového system. The practical part focuses on the status of patients after neurological damage and assessment of patients without the brace and walk with the orthosis and also the overall improvement in their walking exercise essential needed for daily needs.

Results: The results will improve, concerning individual patients after walking braces.

Keywords: neurological disorders, stands phase, controls swing phase, orthotics


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK