Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vodíkem indukované defekty v titanu
Název práce v češtině: Vodíkem indukované defekty v titanu
Název v anglickém jazyce: Hydrogen-induced defects in titanium
Klíčová slova: anihilace pozitronů, vodík, vakance, dislokace
Klíčová slova anglicky: positron annihilation, hydrogen, vacancies, dislocations
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2014
Datum zadání: 02.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Studium odborné literatury a seznámení se s metodikou pozitronové anihilace a ab-initio teoretickým modelováním defektů
2. Elektrochemické dopování vzorků Ti vodíkem
3. Charakterizace vytvořených defektů pomocí anihilace pozitronů
4. Sledování změn mechanických vlastností pomocí měření tvrdosti
5. Ab-inito výpočty pozitronových parametrů pro různé konfigurace defektů v Ti a vodíku
6. Srovnání teoretických výpočtů s experimentem
7. Interpretace výsledků a sepsání práce
Seznam odborné literatury
1. P.Hautojärvi: Positrons in Solids, Topics in Current Physics, Springer-Verlag (1979).
2. M.J. Puska, R.M. Nieminen J. Phys. F: Met. Phys. 13, 333 (1983).
3. P. Hautojärvi and C. Corbel, in: Positron spectroscopy of solids, Proc. Int. School of Physics "Enrico Fermi", edited by
A. Dupasquier and A. P. Mills (IOS Press, Amsterdam, 1995).
4. J. Cizek, I. Prochazka, F. Becvar, R. Kuzel, M. Cieslar, G. Brauer, W. Anwand, R. Kirchheim, A. Pundt, Phys. Rev. B 69 224106 (2004).
5. R. Kirchheim, Acta Mater. 55 (2007).
Předběžná náplň práce
Vodík absorbovaný v kovech obsazuje meziatomové polohy v krystalové mříži a vytváří intersticiální tuhý roztok. Současné poznatky ukazují, že existuje silná přitažlivá interakce mezi absorbovaným vodíkem a mřížovými defekty spojenými s volným objemem, jako jsou např. vakance nebo dislokace. Vodík segreguje na povrchu defektů a působí jako tzv. 'Defactant'. Podobne jako v kapalinách surfaktanty segregují na rozhraní kapalina-kapalina nebo kapalina-pevná látka a snižují povrchové napětí, tak vodík segregující na defektech snižuje jejich formační energii. V materiálech s vodíkem je proto vznik defektů snažší a jejich koncentrace výrazně narůstá. Bylo například prokázáno, že rovnovážná koncentrace vakancí v Pd a Nb vzroste po dopování vodíkem o mnoho řádů.
V této práci bude studován vliv vodíku na defekty v Ti, který je důležitým technologickým materiálem. Vzorky Ti budou dopovány vodíkem a nově vzniklé defekty budou charakterizovány pomocí pozitronové anihilační spektroskopie (PAS). Jedná se o nedestruktivní techniku s vysokou citlivostí k defektů a atomárním rozlišením. Charakterizace na mikrostrukturní úrovni pomocí PAS bude kombinována se studiem vlivu vodíku makroskopické mechanické vlastnosti. Cílem je ověření teorie o segregaci vodíku na defektech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK