Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připravenost zdravotníků na možné změny v systému přednemocniční neodkladné péče.
Název práce v češtině: Připravenost zdravotníků na možné změny v systému přednemocniční neodkladné péče.
Název v anglickém jazyce: Emergency care
Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba, záchranář, vývoj, historie, kompetence
Klíčová slova anglicky: Emergency Medical Service, paramedic, evolution, history, competence
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Eislerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2013
Datum zadání: 23.10.2013
Datum a čas obhajoby: 17.02.2015 08:00
Místo konání obhajoby: UTPO
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Roman Grätz
MUDr. Barbora Drnková
Bc. Miloš Brandejský, DiS.
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
Seznam odborné literatury
1) Ambrožová, H., & kol., (2012). Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství. Praha. Česká republika: Karolinum
2) Aschermann, M., hlavní autor a pořadatel, (2004). Kardiologie. Česká republika: Galén
3) Ball, Ch., M., & Phillips, R., S., (2004). Akutní medicína do kapsy. Česká republika: Grada Publishing a.s.
4) Beneš, J., hlavní autor a pořadatel, (2009). Infekční lékařství. Česká republika: Galén
5) Dobiáš, V., (2013). Klinická propedeutika v urgentní medicíně. Česká republika: GradaPublishing a.s.
6) Dvořáček, D., (2009). Stručné dějiny poskytování první pomoci, organizovaného záchranářství a ošetřovatelské péče o raněné. Urgentní medicína 3/2009, 31-33
7) Ertlová, F., & Mucha, J., (2003). Přednemocniční neodkladná péče. Brno. Česká republika: NCO NZO
8) Jarušek, V., (2013). Novinky v legislativě vztahující se k poskytování přednemocniční neodkladné péče nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Bakalářská práce. Universita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
9) Jindrák, V., Hedlová D., Urbášková, P., & kolektiv (2014). Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. Praha. Česká republika: Mladá fronta a.s.
10) Kittnar, O., & kol. (2011) Lékařská fyziologie. Praha: Česká republika: Grada Publishing a.s.
11) Motlová, L., & Koukolík, Fr., (2005). Schizofrenie. Česká republika: Galén
12) Muntau, A., C., (2011). Intensivkurs Pädiatrie. Bundesrepublik Deutschland: Urban & Fischer
13) Pekara, J., (2009). Kompetence zdravotnických záchranářů v České republice. Urgentní medicína 3/2009, 4-6
14) Pokorný J., (2010) Lékařská první pomoc. Česká republika: Galén
15) Nečas, E., (2006) Obecná patologická fyziologie. Praha. Česká republika: Karolinum
16) Prokeš, J., & et al., (2005) Základy toxikologie. Česká republika: Galén
17) Remeš, R., Trnovská, S., & kol, (2013). Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Česká republika: GradaPublishing a.s.
18) Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy – Ročenka 2013
19) Schwarz, Z. (1999). Optimalizace sítě pracovišť Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Nepublikovaná doktorská disertační práce. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Škola veřejného zdravotnictví, Česká republika
20) Schwarz, Z., Karabcová, J., & Hlaváček, B. (2002). 145 let Záchranné služby hl. m. Prahy: 1857 - 2002. Praha, Česká republika: ASA
21) Státní zdravotní ústav. (2014). Infekce v ČR 2014, kumulativně. Přístup dne 24. 11. 2014, zhttp://www.szu.cz/publikace/data/kumulativni-nemocnost-vybranych-hlasenych-infekci-v-ceske
22) Ševčík, P., & et al. (2014). Intenzivní medicína. Česká republika: Galén
23) Švejnoha, J. (2008). Historie Mezinárodního Červeného kříže. Praha. Česká republika: Úřad Českého červeného kříže
24) Vyhláška 55/2011 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
25) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
26) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
27) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
28) Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
29) Zeman, M., Krška, Zd., & kolektiv (2011). Chirurgická propedeutika. Příbram, Česká republika: Grada Publishing a.s.
30) Zwinger, A., & et al. (2004). Porodnictví. Česká republika: koedice Galén - Karolinum
31) Amstrong, A., E. (2007). The National EMS Scope of Practice Model Table of Contents. Washington D.C., United States of America
Předběžná náplň práce
V teoretické části bakalářské práce se budu zabývat aktuální platnou legislativou týkající se zdravotnické záchranné služby, její historií, předpokládaným vývojem Zdravotnické záchranné služby a vzděláváním nelékařských zdravotnických pracovníků v prostředí přednemocniční neodkladné péče.
Dále bych se také rád zabýval technologickými možnostmi přednemocniční neodkladné péče.
V empirické části chci, pomocí anonymního dotazníku, zjistit názory zaměstnanců pracujících v organizacích poskytujících přednemocniční neodkladnou péči na možný přechod k tzv. paramedic systému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the bachelor's dissertation should be focused on the current legislative, history and assumed progress of the Emergency Medical Services. The focus should be given as well on the topic trainig of the paramedical workers in the pre-hospital emergency care and on its engineering constraints.
The point of the empirical part is to find out the opinions of various Emergency Medical Services employess about the possible changeover from the EMS-system to the Paramedical-system. The research should be based on the questionaire survey.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK