Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Jazyková analýza titulků v deníku Metro
Název práce v češtině: Jazyková analýza titulků v deníku Metro
Název v anglickém jazyce: Linguistic Analysis of Headlines in the Newspaper Metro
Klíčová slova: deník Metro, jazyková analýza, publicistický funkční styl, stylistika, titulky
Klíčová slova anglicky: headlines, journalistic style, linguistic analysis, newspaper Metro, stylistics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Štěpánová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2013
Datum zadání: 08.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce zkoumá titulky článků českého deníku Metro. Pozornost je soustředěna na jejich formální jazykovou analýzu (především na rovině lexikální, syntaktické a textové, ale i z hlediska pravopisného) a rovněž na jejich vztah k obsahu sdělení. Titulky jsou excerpovány pouze z vybraných období (zejména roky 1997, kdy začalo Metro vycházet v české mutaci, a 2008, kdy se výrazně změnila celková podoba deníku). Metodologicky práce vychází z analýz titulků jiných deníků (např. Balabánová, 2009; Kopečný, 2011), které budou kriticky zhodnoceny.
Seznam odborné literatury
BALABÁNOVÁ, Jana. Novinové titulky z hlediska syntaktického. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2009.
BARTOŠEK, Jaroslav. Novinové titulky. In: MACUROVÁ, A. – NEBESKÁ, I., eds.: Jazyk a jeho užívání: sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1996.
BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In: DANEŠ, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997.
ČECHOVÁ, Marie – KRČMOVÁ, Marie – MINÁŘOVÁ, Eva. Současná stylistika. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008.
ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana, eds. Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003.
KOPEČNÝ, Vladimír. Metafory v titulcích sportovní žurnalistiky. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2011.
MACHÁČKOVÁ, Eva. K sémanticko-syntaktické výstavbě novinových titulků. Slovo a slovesnost, 1985, r. 46, č. 3, s. 215–223.
MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011.
MLČOCH, Miloš. Několik poznámek k nejazykovým a jazykovým prostředkům v současném bulvárním a tzv. seriózním tisku. Naše řeč, 2002, r. 85, č. 5, s. 235–243.
NEKULA, Marek. Titulková xenofobie. Čeština doma a ve světě, 1995, r. 3, č. 4, s. 269–270.
ORSZULIKOVÁ, Irena. Některé psycholingvistické a textové aspekty novinových titulků. In: Sborník prací Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Díl 3. Karviná: Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, 1995.
SHATURY, Amr Ahmed. Titulky v psané publicistice. Srovnávací studie. Naše řeč, 1999, r. 82, č. 2, s. 79–86.
SRPOVÁ, Hana. Funkční a jazyková analýza jazykových titulků. In: Studia Slavica 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK