Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohádka jako hudebně integrativní projekt pro předškolní děti a jejich rodiče (tvorba, ověřování, metodické náměty do praxe)
Název práce v češtině: Pohádka jako hudebně integrativní projekt pro předškolní děti a jejich rodiče (tvorba, ověřování, metodické náměty do praxe)
Název v anglickém jazyce: Tale as a musical integrativ project for preschoolers and their parents (creation, authentication, methodological ideas into practice)
Klíčová slova: Hudební vývoj, předškolní věk, mateřská škola, hudební schopnosti, tvořivost, tvořivá dramatika, autorský scénář, dramatické činnosti, hudební činnosti, integrativní projekt, spolupráce rodiny a školy
Klíčová slova anglicky: Musical development, pre-school, kindergarten, musical ability., Creativity, creative playwright, author screenplay, drama activities, music activities, integrative project, cooperation between family and school
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2013
Datum zadání: 03.10.2013
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce má představit významnou formu spolupráce mateřské školy a rodiny prostřednictvím participace na hudebně integrativní projektu hudební pohádky.

Studentka vytvoří na základě teoretických východisek (historických, psychologicko-ontogenetických a sociálně společenských) hudebně integrovaný scénář hudební pohádky pro předškolní děti. A to v několika etapách. Jejim cílem bude rozvíjet nejenom základní hudební schopnosti, ale další klíčové kompetence dle RVP. Kandidátka následně ve výzkumné části ověří účinnost v oblastech hudebního rozvoje a vyhodnotí spolupráci školy a rodiny. Vyhodnocení učiní s ohledem na stanovený předmět, cíle, metody, hypotézy a organizaci výzkumu.. Poslední část diplomové práce bude věnována metodickým námětům pro hudebně výchovnou praxi. DP bude v příloze doplněna motivačním videozáznamem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis will introduce an important form of cooperation between kindergartens and families through participation in music integrative project, a musical fairy tale.

Student generated based on the theoretical foundations of (historical, psycho-social and socio ontogenetic) musically integrated scenario musical fairy tale for preschool children. And in several stages. Its aim will be to develop not only the basic musical abilities, but other key competences according to RVP. Candidate then in the research section verify the effectiveness of development in the areas of music and evaluate cooperation between schools and families. Evaluation make with regard to the set subject, objectives, methods, hypotheses and research organization .. In the final part will be devoted to methodological suggestions for musical and educational practice. DP will be completed in Annex motivational video recording.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK