Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formulace a studium protimikrobního přípravku
Název práce v češtině: Formulace a studium protimikrobního přípravku
Název v anglickém jazyce: Formulation and study of the antimicrobial agent
Klíčová slova: alifatické polyestery - degradace - lékové formy - formulace a studium
Klíčová slova anglicky: aliphatic polyesters - degradation - dosage forms - formulation and evaluation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.10.2013
Datum zadání: 24.02.2015
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování
Seznámení diplomantky s tématem práce a řešeným hlavním problémem
Vypracování literární rešerše
Provedení orientačních předpokusů
Realizace experimentů, konzultace
Vyhodnocení experimentů, zpracování v tabelární a grafické podobě
Zpracování spisu
Příprava k obhajobě
Obhajoba
Seznam odborné literatury
K zadanému tématu z dostupných zdrojů v dostupných databázích a na internetu v celkovém počtu 25 až 60 citací
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK