Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení indometacinu a jeho rozkladných produktů micelární elektrokinetickou chromatografií
Název práce v češtině: Stanovení indometacinu a jeho rozkladných produktů micelární elektrokinetickou chromatografií
Název v anglickém jazyce: Separation and assay of indomethacin and its degradation products by micellar electrokinetic chromatography
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.01.2014
Datum zadání: 27.02.2015
Datum a čas obhajoby: 03.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2015
Oponenti: PharmDr. Mgr. Jan Honegr, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebných experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. Internetová databáze ISI Web of Knowledge (http://apps.isiknowledge.com)
2. Články v odborných časopisech vybrané dle rešerše k danému tématu na ISI Web of Knowledge.
3. V. Dolník: Úvod do kapilární elektroforézy. ÚACh ČAV Brno, Brno 1994.
4. H. Soerensen, S. Soerensen et al., Chromatography and Capillary electrophoresis in food analysis. RSC Food Analysis Monographs, Cambridge, 1999.
5. http:/www.instech.at/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK