Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Fenomén šikany v pracovněprávních vztazích
Název práce v češtině: Fenomén šikany v pracovněprávních vztazích
Název v anglickém jazyce: The phenomenon of bullying in labour-law relations
Klíčová slova: mobbing, šikana, pracovněprávní vztahy
Klíčová slova anglicky: mobbing, bullying, labour-law relations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2013
Datum zadání: 30.09.2013
Datum a čas obhajoby: 30.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2014
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je šikana v pracovněprávních vztazích, resp. mobbing. Psychické násilí se ve společnosti vyskytovalo vždy, avšak mobbing je poměrně novým fenoménem. Neustálý tlak na pracovní výkon, zvyšování nezaměstnanosti a celkové tempo dnešního života – to vše vede k neustále vzrůstající tendenci výskytu mobbingu. Práce nejprve vysvětluje důležité pojmy spojené s tématem, od jejichž výkladu se odvíjí obsah následných pasáží. Jedná se o vymezení pracovněprávních vztahů, jejich rozdělení, subjekty, základní zásady, obsah, vznik a zánik. Text dále obsahuje definice známých i méně známých pojmů souvisejících se šikanou, přičemž se dotkne i problému vztahu mezi pojmy šikana a mobbing. Následné pasáže se zaměřují na příčiny, fáze, metody a důsledky mobbingu. Dále se text zaměřuje na právní úpravu ochrany před mobbingem. Stěžejním předpisem v této oblasti je nepochybně antidiskriminační zákon, který poskytuje soukromoprávní prostředky ochrany před diskriminací a obrany proti šikaně, a to spolu s občanským zákoníkem. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce a ochranu poskytovanou trestním zákoníkem můžeme řadit k veřejnoprávním prostředkům obrany proti mobbingu. V neposlední řadě studie ilustruje problematiku mobbingu na příkladech z praxe a uvádí statistiku výskytu případů šikany z minulého roku.
Práce čerpá z rozmanité literatury i právních předpisů. Záměrem studie je postihnout problematiku šikany v pracovněprávních vztazích v celé její šíři, a to nejen z pohledu právního, ale též v kontextu psychosociálním. Text se tudíž dá do jisté míry chápat jako interdisciplinární počin k tématu sice již některými autory zpracovaném, nicméně dosud zdaleka ne vyčerpaném. Celkově by tato diplomová práce měla přispět ke zmapování stavu ochrany jednotlivců před šikanou v pracovněprávních vztazích, a to jak ze strany kolegů, tak nadřízených, a taktéž závěrem předkládá některé návrhy de lege ferenda a obsahuje kritiku současné právní úpravy i celkového postoje společnosti k tomuto závažnému problému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main theme of this thesis is bullying in labour-law relations which is called more precisely mobbing. There has always occurred some kind of psychological violence in the society, but mobbing is assumed to be relatively a new phenomenon. Features like constant pressure on job performance, increasing unemployment and the whole pace of modern life, they all cause the more frequent tendency of mobbing. First, the important terminology related to the theme is explained. This explanation is necessary for the content of next parts of the thesis. It is the definition of labour-law relations with their division, subjects, basic principles, content, origin and extinction. Next, there are definitions of known and also less usual terms related to bullying in the text, problems of relationship between terms bullying and mobbing included. Next parts of the thesis are oriented to causes, phases, methods and consequences of mobbing. Then, the text is concentrated on legislation of protection against mobbing. The most important regulation in this field of law is undoubtedly the anti-discrimination act which with Civil Code provides means of private-law protection against discrimination and defence against bullying. Control activities of Labour inspection authority and possible protection provided by Penal Code are among public-law means of defence against mobbing. Examples from practice and statistics of last year cases of bullying illustrate the issue of mobbing.
Main sources of the thesis are legal regulations and diverse types of literature. The study is aimed to describe the whole issue of bullying in labour-law relations, not just from the legal point of view but also in the psychosocial context. The thesis could be understood as one of the interdisciplinary acts of the topic which may have been elaborated by some authors but still not exhausted. General contributions of the thesis may be searching of state how to protect individuals against bullying in labour-law relations, both relations with colleagues and with superiors. In conclusion, there are presented some suggestions de lege ferenda and critique of current legal state and overall attitudes of the society towards this serious problem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK