Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
An analysis of the history of French borrowings‘ pronunciation from Middle to Modern English on the basis of corpus data
Název práce v češtině: Analýza vývoje výslovnosti francouzských výpůjček od střední do moderní angličtiny na základě korpusových dokladů
Název v anglickém jazyce: An analysis of the history of French borrowings‘ pronunciation from Middle to Modern English on the basis of corpus data
Klíčová slova: Anglický pravopis, fonologie střední angličtiny, fonologie staré francouzštiny, kontaktová lingvistika, přejímání z cizích jazyků.
Klíčová slova anglicky: Borrowing, English graphics, language contact, Middle English phonology, Old French phonology.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.10.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Postup práce:

1. Přehled historických souvislostí.

2. Přehled fonologického systému střední a raně moderní angličtiny a zároveň staré a střední francouzštiny.

3. Popis základních rozdílů fonologických systémů v době odpovídající zkoumaným přejímkám (ca. 14. a 15. stol.), s důrazem na fonémy, které si v dotyčných systémech vzájemně neodpovídají.

4. Popis základních písařských a pravopisných zvyklostí daného období v angličtině.

5. Vytvoření seznamu dobových francouzských výpůjček a jejich možných anglických i francouzských pravopisných variant na základě Oxford English Dictionary s ohledem na jejich frekvenci a na rozdíly fonologických systémů.

6. Excerpce dohledaných variant včetně variant nezachycených použitými slovníky v korpusech střední a raně moderní angličtiny.

7. Analýza a interpretace excerpovaných příkladů s přihlédnutím k rozdílům ve fonologických systémech, pravopisným zvyklostem a vývoji anglického (případně i francouzského) hláskosloví.
Seznam odborné literatury
Biber D., A. Finnegan, D. Atkinson (1994) ARCHER: A Representative Corpus of Historical English Registers.

Fisiak, J. (1986) A Short Grammar of Middle English. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Fisiak, J., D. Kastovsky a A. Szwedek (1986) Linguistics Across Historical and Geographical Boundaries: in Honour of Jacek Fisiak on the Occasion of his Fiftieth Birthday, volume 2. New York: Mouton de Gruyter.

Haugen, E. (1950) The Analysis of Linguistic Borrowing. Washington, DC.: Linguistic Society of America.

Kroch, A., B. Santorini and A. Diertani (2004) Penn-Helsinki Parsed Corpus of Early Modern English. Available on-line from .

Kroch, A. and A. Taylor (2000) Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English, second edition. Available on-line from .

Manfred M. (2010) Innsbruck Corpus of Middle English Prose. University of Innsbruck, Austria.

Matras, Y. (2009) Language Contact. New York: Cambridge University Press.

Oxford English Dictionary Online (2013) Oxford University Press. Available on-line from .

Steponavičius, A. (1987) English Historical Phonology. Moscow: Vyssaya Skola.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK