Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kompenzační program u hráčů národní házené
Název práce v češtině: Kompenzační program u hráčů národní házené
Název v anglickém jazyce: Compensation programme for players handball team
Klíčová slova: kompenzační cvičení, svalová dysbalance, národní házená
Klíčová slova anglicky: compensation excercise, muscle dysbalance, national handball team
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2013
Datum zadání: 23.09.2013
Datum a čas obhajoby: 04.05.2015 13:15
Místo konání obhajoby: Katedra zdravotní TV a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2015
Oponenti: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ALTER, M.J.: Strečink, Praha, Grada Publishing, 1999, ISBN 80-7169-763-X
BURSOVÁ, M.: Kompenzační cvičení, Praha, Grada Publishing , 2005, ISBN 978-80-247-0948-2
DOVALIL, J. akol: Výkon a trénink ve sportu, 3.vyd. Praha, Olympia, 2009, ISBN 978-80-7376- 130-1
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabývat hodnocením svalových dysbalancí a jejich zmírnění pomocí kompenzačního programu. Měření bude probíhat u družstva v kategorii starších žáků. Hlavním cílem diplomové práce bude vytvořit kompenzační program zaměřený na protažení, posílení nebo kompenzaci zkrácených či oslabených svalových partií a následné vyhodnocení úspěšnosti programu po ročním kompenzačním cvičení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my dissertation I will concentrating on rating muscle imbalance and it is reduction by interventional program. Measurements will take it is course in category of older pupils. The main goal of my dissertation will to make interventional program concetrating on stretching, tone up or compensate muscles and assess the Access of the program after one year of doing the compensational exercise.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK