Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí práce v sociálním učení církve
Název práce v češtině: Pojetí práce v sociálním učení církve
Název v anglickém jazyce: Understanding Work in the Social Teaching of the Church
Klíčová slova: sociální učení, sociální encykliky, práce, důstojnost, kapitál, vlastnictví, mzda, migrace
Klíčová slova anglicky: social doctrine, social encyclicals, work, dignity, capital, ownership, earnings, migration
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2013
Datum zadání: 20.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.12.2013
Datum a čas obhajoby: 27.01.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:07.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2014
Oponenti: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ASSLÄNDER, Friedrich – GRÜN, Anselm. Práce jako duchovní úkol. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011, s. 31-33, 35-39
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Gaudium et spes (pastorální konstituce). 1966, čl. 34-37, 63-69, 71
IUSTITIA ET PAX, Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, s. 27-30, 82-84, 93-95, 100, 116, 118-128, 132, 138, 147-149, 170-174, 185-199, 218-222
JAN PAVEL II. Centesimus annus (sociální encyklika). 1991, předmluva a čl. 5-7, 10-12, 36-39, 44-52
JAN PAVEL II. Laborem exercens (sociální encyklika). 1981, předmluva a čl. 4, 6-7, 10, 13-14, 16-17, 19, 23-27
JAN PAVEL II. Sollicitudo rei socialis (sociální encyklika). 1987, čl. 20, 39
JAN XXIII. Mater et Magistra (sociální encyklika). 1961, předmluva a čl. 51, 57, 61, 64, 68-81, 106, 109, 111, 112, 135
JAN XXIII. Pacem in terris (sociální encyklika). 1963, čl. 57, 61-62, 64
Katechismus Katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001, s. 441, 445-446, 472, 475, 477, 482-483
LEV XIII. Rerum novarum (sociální encyklika). 1891, čl. 7-8, 17, 27, 31-33, 36
MARTINEK, Cyril. Cesta k solidaritě. Nástin sociálního učení církve. Svitavy: Trinitas, 1998, s. 72-74, 76-81, 97-102, 110-111, 113, ISBN 80-86036-07-3
MOLITOR, Bruno. Etika hospodářství. Praha: Česká křesťanská akademie, 1998, s. 156, 164-165
ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ, Všeobecná deklarace lidských práv. čl. 25
PAVEL VI. Populorum progressio (sociální encyklika). 1967, čl. 22-24, 28, 31
PESCHKE, Kare-Heinz. Hospodářství z křesťanského pohledu. Praha: Česká křesťanská akademie, 1996, s. 13-14, 17, 20, 24-25, 36-37, 45, ISBN 80-85795-25-6
PIUS XI. Qudragesimo anno (sociální encyklika). 1931, čl. 52-58, 64- 65, 68, 71, 74, 83
PIUS XII. Vánoční rozhlasové poselství. 1. 6. 1941
RAHNER, Karl – VORGRIMLER, Herbert. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996, s. 65-66, 262, 268, 317, 341, 382
RAUSCHER, Anton. Soukromé vlastnictví ve službách pracujícího člověka. Praha: Česká křesťanská akademie, 1995, s. 10, 12, 14-17, 36, ISBN 80-85795-23-X
RETHMANN, Albert-Peter. Sociální encykliky Jana Pavla II. a sociálně-vědní pojetí práce. In: FIALA, Petr – HANUŠ, Jiří – VYBÍRAL, Jan (eds.). Katolická sociální nauka a současná věda, Interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 125-127, 129-132, 136-139
SPIEKER, Manfred. Katolická sociální nauka a sociální tržní hospodářství. Praha: Česká křesťanská akademie, 1996, s. 9, 35, 37, 52-53, 69, 71, ISBN 80-85795-24-8
TUMPACH, Josef – PODLAHA, Antonín. Soukromé vlastnictví. Dvé sociologických studií. Praha: Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1898, úvod,
Předběžná náplň práce
Předběžnou náplní bakalářské práce je postihnout vývoj vztahu církve k práci jakožto lidské činnosti a to v období let 1891-1991 v papežských sociálních encyklikách. Tento vývoj by měl být prezentován na dílčích tématech, která s prací podstatně souvisí (např. právo na práci, soukromé vlastnictví, spiritualita práce, hodnota mzdy, apod.). Bakalářská práce by se měla také dotknout lidské činnosti ve vztahu k boží činnosti tvůrčí a naznačit jejich vzájemný vztah.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The tentative content of this thesis is the issue of work as human activity from the point of view of Catholic Church, regarding its permanent development. The accent is put on social encyclicals of 1891-1991. This development shall be presented with the use of minor relevant themes (e.g. right to work, private ownership, spirituality of work, value of earnings etc.). This bachelor thesis shall also depict mutual relationship of human activity vs. divine creative activity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK