Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Deutschland, Frankreich und die Euro-Krise. Konvergenzen und Divergenzen des deutsch-französischen Krisenmanagements
Název práce v jazyce práce (němčina): Deutschland, Frankreich und die Euro-Krise. Konvergenzen und Divergenzen des deutsch-französischen Krisenmanagements
Název práce v češtině: Německo, Francie a krize Eura. Najde německo-francouzský pár společné východisko? Konvergencí a rozdíly z francouzsko-německého krizového řízení
Název v anglickém jazyce: Germany, France and Euro Crisis. Will Germany and France find a common solution? Convergences und divergences in the German-French crisis management
Klíčová slova: Hospodářská a měnová unie, krize v eurozóně, Německo, Francie, protikrizová opatření, tradiční hospodářská politika.
Klíčová slova anglicky: The Economic and Monetary Union, Eurozone Crisis, Germany, France, rescue operations, traditional economic policy.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2013
Datum zadání: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tématem této diplomové práce je německo-francouzská spolupráce na řešení krize v eurozóně. Německo a Francie, zastoupeny kancléřkou Merkelovou a prezidentem Sarkozym, spolu během krize velmi úzce spolupracovaly a podílely se tak významně na dalším prohloubení evropské Hospodářské a měnové unie. Cílem této diplomové práce je analyzovat a porovnat rysy německé a francouzské evropské politiky a představy obou zemí o fungování hospodářské a měnové unie, následně prozkoumat průběh německo-francouzské spolupráce na řešení krize a definovat konvergence a divergence v krizovém managementu obou zemí. Vzhledem k odlišným představám o hospodářské politice – německému ordoliberalismu a francouzskému konceptu tzv. gouvernance économique – byly obě země nuceny podniknout vzájemné ústupky. Mezi nejdůležitější kompromisy v rámci protikrizových opatření patří záchranné balíčky zadluženým zemím, záchranné evropské fondy nebo zpřísnění rozpočtové disciplíny evropských zemí pomocí tzv. Fiskálního paktu. Přesto existují stále oblasti, ve kterých se obě země neshodnou, jedná se zejména o otázky evropských dluhopisů a dalších opatření na podporu hospodářského růstu. Poslední část práce je pak věnována otázce implementace německých modelů do EU a evropeizaci francouzské politiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the topic German- French cooperation on crisis management in the eurozone . Germany and France , represented by chancellor Merkel and President Sarkozy, cooperated together during the crisis very closely and contributed significantly to the further deepening of European economic and monetary union. The aim of this thesis is to analyze and compare characteristics of the German and French European policy and ideas of the two countries on the functioning of economic and monetary union, then to examine the progress of the German-French cooperation on finding crisis solution and define convergence and divergence in crisis management of both countries. Due to differing ideas about economic policy - the German ordoliberalism and French concept called Gouvernance économique - both countries were forced to make mutual concessions. Among the most important compromises within the anti-crisis measures are bailouts to indebted countries, European rescue funds or tightening budgetary discipline of European countries by using the so-called fiscal pact. Nevertheless, there are still areas in which both countries disagree, in particular the issues of Eurobonds and other measures to support economic growth. The last part is devoted to the question of German models implementation into the EU and the Europeanization of French politics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK