Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženská výchova u předškolních dětí
Název práce v češtině: Náboženská výchova u předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Religious education of preschool children
Klíčová slova: výuka náboženství, předškolní dítě, didaktika, rodina, církev, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: religious education, pre-school child, didactics, family, the Church, education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2013
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2015
Datum a čas obhajoby: 02.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2015
Oponenti: ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvodem definujte předškolní dítě z hlediska vývojových teorií, jeho potřeb, pojetí světa apod., tj. představte účastníka výuky náboženství. Reflektujte teologickou problematiku vzdělávání dítěte předškolního věku podle církevních dokumentů i odborné literatury. Nejsou-li texty primárně vztaženy na předškolní dítě, vyjděte z pojetí dětství a výchovně-vzdělávací činnosti církve a diskutujte souvislosti s Vaší věkovou skupinou. Zaměřte se také na specifika i provázanost výuky náboženství (katecheze) v církvi, v rodině a v katolické mateřské škole. Seznamte se s praxí některých katolických mateřských škol a zjistěte jejich důrazy v oblasti vzdělávání ve víře. K pojednávané problematice analyzujte vybrané didaktické materiály. Vytipujte několik rodin ve své diecézi a zjistěte jejich názor a zkušenosti s předškolní výukou náboženství. Shrňte v odborné diskuzi teoretická i praktická zjištění a zamyslete se nad výzvami, před kterými věřící stojí a měli by na ně reagovat, aby mohli celistvě i aktuálně vzdělávat i ty nejmenší.
Seznam odborné literatury
BRUCEOVÁ Tina: Předškolní výchova, Portál, Praha, 1996
EAGER George B.: Jak přivádět děti ke Kristu, Samuel, Praha, 1996
EDEROVÁ Margot, MURONOVÁ Eva, HAVEL Tomáš C.: Aby malé bylo velké, Kartuziánské nakladatelství, Ostrava, 2008
FERRERO Bruno: Štastní rodiče, Portál, Praha, 2004
GRUBER Elmar: Děti se ptají na Boha, Portál, Praha, 1994
HERCIKOVÁ Pavla E.: Křesanská výchova dětí, Pastorační středisko Praha, Praha, 2002
CHANDLEROVÁ Phillis, BURNEYOVÁ Joan: K náboženské výchově v předškolním věku, Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském, Praha, 1995
LEISTOVÁ Marielene: První zkušenost s Bohem, Vyšehrad, Praha, 1996
MUCHOVÁ Ludmila: Úvod do náboženské pedagogiky, MCM, Olomouc, 1994
PONSARDOVÁ Christine: Víra v rodině, Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří, Praha, 2008
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. Portál, Praha, 2006
SMAHEL Rudolf: Duševní vývoj a duchovní zrání dítěte v křesťanské rodině, MCM, Olomouc, 1993
TILLMAN Klemens: Jak dnes mluvit v rodině o Bohu, Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, řada Výchova- svazek 2, Praha, 1995
WAGNER Paolo: Tati, kde bydlí Bůh?, Portál, Praha, 1995
dokumenty II.Vatikánského koncilu: Lumen gentium, Gravissimum educationis a Gaudium et spes
JAN PAVEL II., Apoštolská exhortace Catechesi tradendae, (16. října 1979)
JAN PAVEL II., Encyklika Redemptoris Missio (7. prosince 1990), Zvon, Praha 1994
Katechetická směrnice ČBK. Sekretariát České biskupské konference, Praha, 1994
Všeobecné direktorium pro katechizaci. Sekretariát České biskupské konference, Praha, 1998
Předběžná náplň práce
Úvod
1. Výuka náboženství u předškolních dětí
2. Didaktika výuky náboženství u předškolních dětí
3. Průzkum v katolických rodinách Královehradecké diecéze
4. Shrnutí teoretických možností i praktické realizace výuky náboženství u předškolních dětí (cílů a obsahů vzdělávání, didaktického materiálu), včetně návrhu konkrétních doporučení pro inovaci výuky náboženství u předškolních dětí
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
1. Religious education of preschool children
2. Methodology of teaching religion of preschool children
3. Local inquiry in the Catholic families in Hradec Králové Diocese
4. Summary of theoretical and practical possibilities of religious education
of preschool children (educational objectives and contents,
teaching materials), inclusive of a concrete recommendations
for innovation of religious education of preschool children
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK