Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České zdravotnictví v mezinárodním kontextu
Název práce v češtině: České zdravotnictví v mezinárodním kontextu
Název v anglickém jazyce: Czech Health Care in the International Context
Klíčová slova: Zdravotnictví, efektivita, zdravotnické systémy
Klíčová slova anglicky: Health Care, Efficiency, Health Care Systems
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2014
Datum zadání: 05.06.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
CARRIN, Guy. Health systems policy, finance, and organization. Amsterdam: Academic Press, 2009. ISBN 978-012-3757-081.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. 5th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, c2013, ISBN 978-111-1531-041.
WHO. The world health report 2000: health systems : improving performance. 2000. Geneva: World Health Organization, ISBN 924156198X.
OECD (2010), Health Care Systems: Efficiency and Policy Settings, OECD Publishing. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264094901-en
KINKOROVÁ, Judita a Ondřej TOPOLČAN. Overview of healthcare system in the Czech Republic. The EPMA Journal. 2012, vol. 3. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s13167-012-0139-9
EVANS, D. B, A. TANDON, C. J L MURRAY a J. A LAUER. Comparative efficiency of national health systems in producing health: an analysis of 191 countries. GPE Discussion Paper Series: No. 29, EIP/GPE/EQC, World Health Organization, Geneva.
ČZSO. Czech Republic in Figures (2014), Czech Statistical Office. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320181-14
Health expenditure series, World Health Organization, Geneva, dostupné z http://who.int/nha/database/.
WEINSTEIN, Milton C., Jonathan A. SKINNER, Tzahit SIMON-TUVAL a J. A LAUER. Comparative Effectiveness and Health Care Spending — Implications for Reform: cross national econometric analysis. New England Journal of Medicine. 2010, vol. 362, issue 5, s. 460-465.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bude analýza českého zdravotnického systému a srovnání s dalšími zdravotnickými systémy členských zemí Světové zdravotnické organizace.
V několika kapitolách bych se rád věnoval obecným modelům zdravotnických systémů, základním charakterestikám a informacím o českém zdravotnickém systému, analýze efektivity zdravotnických systémů a jejího vývoje na státní úrovni se zaměřením na český zdravotnicý systém a stručnému přehledu související literatiry.
K vytvoření této práce budu využívat také data dostupná na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace, Světové banky, Českého statistického úřadu a zdravotních pojišťoven.

Předběžná struktura práce:
1. Úvod
2. Modely zdravotnických systémů
3. Český zdravotnický systém
4. Přehled literatury
5. Data a Metodologie
6. Analýza efektivity
7. Výsledky a diskuze
8. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis will be analysis of the Czech health care system and its comparison with other health care systems of World Health Organization member states.
In several chapters I would like to focus on general models of health care systems, on basic characteristics of and information about Czech health care system, on analysis of efficiency of health care systems and its development focusing on Czech health care system and on brief review of related literature.
To create this thesis I will also use data available on websites of World Health Organization, World Bank, Czech statistical office and health insurance companies.

Preliminary structure of the thesis:
1. Introduction
2. Models of health care systems
3. Czech health care system
4. Literature review
5. Data and Methodology
6. Efficiency analysis
7. Results and discussion
8. Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK