Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inter-industry Wage Differentials in the Czech Republic
Název práce v češtině: Meziodvětvové mzdové rozdíly v České republice
Název v anglickém jazyce: Inter-industry Wage Differentials in the Czech Republic
Klíčová slova: Meziodvětvové mzdové rozdíly, Nepozorované schopnosti, Sdílení renty, Průřezová data, Kvantilové regrese
Klíčová slova anglicky: Inter-Industry wage differentials, Unobserved ability, Rent-sharing, Cross-sectional data, Quantile regressions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.09.2013
Datum zadání: 09.09.2013
Datum a čas obhajoby: 18.03.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2014
Oponenti: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce zkoumá meziodvětvové mzdové rozdíly v České republice za použití údajů o zaměstnancích získaných domácím výzkumem EU-SILC 2009. Výsledky našeho zkoumání ukazují, že mzdové rozdíly mezi sektory zůstávají přítomny i po zahrnutí mnoha dalších významných faktorů. Rozptyl těchto meziodvětvových mzdových rozdílů se pohybuje okolo 5 procent. Největší mezisektorový rozdíl ve mzdách v celkové výši 25 procent pozorujeme mezi finančním sektorem a zemědělstvím. Za použití dvou odlišných postupů byla testována hypotéza, že meziodvětvové mzdové rozdíly jsou způsobeny nezahrnutím nepozorovatelných vlastností pracovníků do mzdových rovnic. Žádná ze dvou metod tuto hypotézu nezamítla. Výsledky analýzy ale také ukazují, že meziodvětvové mzdové rozdíly jsou do jisté míry způsobeny rozdílnou úrovní sdílení zisků firem s jejich zaměstnanci a také nákladů spojenými s fluktuací zaměstnanců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis examines inter-industry wage differentials in the Czech Republic, using the European Union – Statistics on Income and Living (EU-SILC 2009) survey as its primary data source. Findings show that, even after controlling for the large number of workers and jobs characteristics, wage differences based on industry affiliation still persist. The variation among inter-industry wage differentials amount to approximately 5 percent, with a maximum wage level difference of 25 percent between the financial sector and agriculture. By applying two distinct methodologies, we tested the hypothesis that the inter-industry wage differentials are actually caused by a higher concentration of workers with better unmeasured abilities in higher-paying industries. Neither of the two methods rejected the unobserved ability hypothesis. Finally, our analysis also shows that the inter-industry wage differentials can be, to a certain extent, attributed to rent-sharing and different labour turnover costs across sectors.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK