Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Petit Futé. Guide du Chocolat. 4e édition, B.Fernandez, B. Dubrulle, P. Wyvekens, 2009, Paříž, s. 6-21
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Petit Futé. Guide du Chocolat. 4e édition, B.Fernandez, B. Dubrulle, P. Wyvekens, 2009, Paříž, s. 6-21
Název v anglickém jazyce: Annotated Translation: Petit Futé. Guide du Chocolat. 4e édition, B.Fernandez, B. Dubrulle, P. Wyvekens, 2009, Paříž, s. 6-21
Klíčová slova: komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské postupy, průvodce, kakao, čokoláda, pralinka, kakaový bob
Klíčová slova anglicky: commented translation, translation analysis, translation procedures, guide, cocoa, chocolate, praline, cocoa bean
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2013
Datum zadání: 09.09.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Šárka Belisová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BEČKA, J. Česká stylistika CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika ČMEJRKOVÁ, S. a kol. Čeština, jak ji znáte a neznáte ČMEJRKOVÁ, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text ČMEJRKOVÁ, S. Reklama v češtině, čeština v reklamě DANEŠ, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí HAUSENBLAS, K. Výstavba jazykových projevů a styl HAUSENBLAS, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace HLAVIČKOVÁ, V. (ed.) Odborný jazyk v podmínkách tržní ekonomiky HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a ... JAMEK, V. O patřičnosti v jazyce JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura KRAUS, J., Hoffmannová, J. Písemnosti v našem životě Kufnerová, Z. et al. Překládání a čeština KUNA, I. Realita a svět textu MISTRÍK, J. Štylistika MÖLLEROVÁ, O. Mluvený text a jeho syntaktická výstavba MUELLEROVÁ, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky SLANČOVÁ, D. Praktická štylistika SVOZILOVÁ, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině ŠESTÁK, L. Jak psát a přednášet o vědě ŠRÁMEK, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes Durieux C.: Fondements didactiques de la traduction technique Delisle, J.: La traduction raisonnée Grellet, F.: Apprendre à traduire Janovcová, E.: Procédés de traduction (in Tionová, Alena a kol.: Francouzština pro pokročilé, str. 283–320) Lederer M.: La traduction d’aujourd’hui Lederer, M.: La traduction : transcoder ou réexprimer ? Pergnier, M.: Les fondements sociolinguistiques de la traduction Šabršula, J.: Problèmes de la stylistique comparée du français et du tchèque Vinay, J.-P.; Darbelnet, J.: Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK