Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básník zpívá špatně: mediální ohlas Písně o Viktorce Jaroslava Seiferta v 50. letech 20. století
Název práce v češtině: Básník zpívá špatně: mediální ohlas Písně o Viktorce Jaroslava Seiferta v 50. letech 20. století
Název v anglickém jazyce: The poet sings poorly. The media response to the song about Viktorka by Jaroslav Seifert in the fifties of 20th century
Klíčová slova: Jaroslav Seifert, kulturní politika, literární kritika, padesátá léta dvacátého století, Píseň o Viktorce, stalinistické Československo, Tvorba
Klíčová slova anglicky: Jaroslav Seifert, politics of culture, literary review, the fifties of the twentieth century, The Song about Viktorka, Stalinism in Czechoslovakia, Tvorba
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.08.2013
Datum zadání: 29.08.2013
Datum a čas obhajoby: 21.10.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2013
Oponenti: doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem rigorózní práce „Básník zpívá špatně. Mediální ohlas Písně o Viktorce Jaroslava Seiferta v 50. letech 20. století“ je kampaň proti českému básníkovi Jaroslavu Seifertovi, kterou kvůli jeho skladbě Píseň o Viktorce v roce 1950 vyvolal komunistický týdeník Tvorba. Rigorózní práce je koncipována jako kritická historická analýza. Celý případ sleduje v široké perspektivě a kombinuje pohled mediální, kulturně-politický, estetický a osobnostní. Zabývá se kulturními, politickými a mediálními podmínkami přelomu 40. a 50. let a analyzuje Seifertovu pozici v tomto období. Studuje přijetí Seifertovy poetiky po roce 1948 i básníkův politický profil a jeho vztah ke KSČ. Práce podrobně sleduje široké spektrum okolností, které kritiku Písně o Viktorce vyvolaly a které sahaly až do meziválečného období. Analyzuje recenze zmiňované skladby, jejich dopad na Seifertův pozdější život i na kulturní scénu počátku 50. let. Cílem této práce je nabídnout komplexní pohled na Seifertův případ, který může sloužit jako příklad likvidačních tendencí stalinistické literární kritiky v prvním období existence komunistického režimu v Československu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The rigorous thesis “The Poet Sings Poorly. The Media Response to The Song about Viktorka by Jaroslav Seifert in The Fifties of 20th Century” deals with the campaign set against the poet Jaroslav Seifert and his piece “The Song about Viktorka”. The affair was raised by the communist weekly magazine “Tvorba”. There is a critical historical analysis applied in the rigorous thesis. The event is outlined from the wide perspective and also the medial, cultural-political, aesthetical and personality sights are viewed and combined there. It attends to the cultural, political and medial conditions in the turn of the 40s and 50s and it also analyses Seifert’s position in this period. It investigates the acceptance of Seifert’s poetic skills after the year 1948 and also it describes poet’s political profile and his relationship to the communist party. It follows in details by broad circumstances which the critics of Seifert’s poem “The Song about Viktorka” provoked and which were extended until the inter-war period. It analyses the reviews of the mentioned Seifert’s piece of work, its impact on poet’s future life and the cultural area of the beginning of the fifties. The aim of the rigorous thesis is to set a comprehensive view of the affair Seifert had to face up with. It can also be used as an example of destructive manners of the “stalinist literary critics” in the first period of the communist regime in Czechoslovakia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK