Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magazín Kraus perspektivou politické ekonomie komunikace: kritická analýza fungování nového konceptu na českém trhu
Název práce v češtině: Magazín Kraus perspektivou politické ekonomie komunikace: kritická analýza fungování nového konceptu na českém trhu
Název v anglickém jazyce: Kraus Magazine in Terms of the Political Economy of Communication: A Critical Analysis of a Year of Existence of the New Concept in the Czech Media Market
Klíčová slova: Politická ekonomie komunikace, magazín, Kraus, personality koncept, Sanoma, česká média, strategie, ukončení časopisu, kvalitativní analýza
Klíčová slova anglicky: Political economy of communication, magazine, Kraus, personality concept, Sanoma, Czech media, strategy, magazine end, qualitative analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.08.2013
Datum zadání: 27.08.2013
Datum a čas obhajoby: 21.10.2013 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2013
Oponenti: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rigorózní práce se zabývá tištěným časopisem Kraus, který na českém mediálním trhu fungoval od listopadu 2011 do července 2012. Magazín byl výjimečný svým formátem „personality magazínu“, který byl v České republice první a doposud jediný. Práce mapuje fungování magazínu na českém trhu a analyzuje jej perspektivou kritické politické ekonomie komunikace. V rámci zasazení do širšího politicko-ekonomického kontextu je část práce věnována zahraničním předlohám časopisu Kraus, zejména pak nizozemskému magazínu Linda, který je na rozdíl od českého personality magazínu velice úspěšný a vychází ve stejném vydavatelském domě –Sanoma Magazines. V menším rozsahu práce popisuje magazín O, The Oprah Magazine, který zaštiťuje známá Američanka Oprah Winfrey. Součástí je i stručná charakteristika mediálního obrazu Jana Krause, který prvnímu českému osobnostnímu magazínu dal své jméno a tvář. Hlavními zkoumanými politicko-ekonomickými oblastmi ve vztahu k magazínu Kraus jsou mj. marketingové strategie, vlivy vlastníků a vedoucích pracovníků na produkci, inzerce, komodifikace, internacionalizace a strukturace. Součástí práce jsou i kvalitativní analýzy (metodou zakotvené terie) jednak autorských článků Jana Krause, jednak recepce magazínu Kraus. Interpretace pěti interview se čtenáři by měla načrtnout prvotní vhled do přijetí magazínu publikem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This rigorous thesis researches the Czech printed magazine Kraus which was launched in November 2011 and ended in July 2012. The magazine was unique due to its media format of so called personality magazine. Kraus magazine was the first personality magazine in the Czech republic and no such other has been released since then. The thesis tracks and analyzes the existence of the magazine in Czech media market, while following the perspective of the critical political economy of communication. In order to put the Kraus magazine into a broader context of the political economy of communication, one part of the thesis is focused on foreign personality magazines such as Dutch Linda or American O, The Oprah Magazine. The successful Dutch Linda magazine was explicitly a pattern for Kraus, being published by the same media production company Sanoma Magazines. Another part of the thesis characterizes the public media image of Jan Kraus, a well-known Czech TV host, whose name and face the first Czech personality magazine bare. Marketing strategy, influences of the media management and ownership, advertising, internationalization, concepts such as commodification and structuration and more are the main interests of critical political economy and the key areas of this study too. The thesis includes a qualitative analysis of the editorials and op-eds written by Jan Kraus and analysis of the public reception of the magazine. The interpretation of five respondent interviews offers an outline of the reader’s perception of the Kraus magazine.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK