Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhý odboj v kultuře paměti v letech 1945–1948 v regionálním kontextu. Příklad Kolínska.
Název práce v češtině: Druhý odboj v kultuře paměti v letech 1945–1948 v regionálním kontextu. Příklad Kolínska.
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak antifascist resistance in Culture of Memory in 1945–1948 in regional context. The Case of Kolín Region.
Klíčová slova: Kultura paměti; Druhý odboj; Druhá světová válka; Protektorát Čechy a Morava; Československo 1945–1948; Kolín; Kolínsko
Klíčová slova anglicky: Culture of Memory; Antifascist Resistance; Second World War; Protectorate Bohemia and Moravia; Czechoslovakia 1945–1948; Czech Regional History
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.08.2013
Datum zadání: 01.08.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student zmapuje utváření vzpomínkové kultury na druhý odboj v letech 1945–1948, a to v regionálním kontextu Kolínska. Vybraný region jednak představuje dějiště české protifašistické rezistence celonárodního významu (působení skupiny Tři králové, parašutistické výsadky), jednak tu došlo i k důležitým pokusům o organizaci odbojového hnutí v místním měřítku (skupina Prstýnkáři). Student nejprve rekapituluje pomocí sekundární literatury a vydaných pramenů odbojovou činnost na Kolínsku. Posléze na základě studia dobového tisku a archivních pramenů bude sledovat formy pěstování paměti (zakládání pamětních desek, pomníků, připomínání výročí ve veřejném prostoru, komemorativní činnost společností a spolků) v prvních poválečných letech. Pokusí se analyzovat jejich obsah, symboliku, jazykové prostředky, a zda v uvedeném období vymezeném koncem války a únorovým převratem docházelo k významovým posunům. Autor se též zaměří na otázku, zda se paměť odboje stávala v tomto lokálním kontextu předmětem aktuálních politických sporů a střetu různých výkladových tendencí.
Seznam odborné literatury
ASSMANN, A., Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, München 2007.
BUREŠOVÁ, J., HAZDRA, Z., Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou okupací (1939–1945): sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. Praha2009.
ČERMÁK, V., Václav Morávek: muž proti okupaci. Praha 1998.
ČVANČARA, J., Někomu život, někomu smrt: československý odboj a nacistická okupační moc 1939–1941, Praha 2008.
ČVANČARA, J., Někomu život, někomu smrt: československý odboj a nacistická okupační moc 1943–1945, Praha 2008.
HALBWACHS, M., Kolektivní paměť, Praha 2009.
JELÍNEK, Z., HELFERT, Z., Okupace, odboj a revoluce, in: Kolínsko, Praha 1990, s. 232– 272.
JELÍNEK, Z., SEDLÁČEK, Z., MUDr. František Dvořák – lékař, archeolog a odbojář, in: Práce muzea v Kolíně, 2, 1989, s. 3-19.
JOUZA, L., MUDr. František Dvořák (28. 11. 1896 – 10. 6. 1943). in: Archeologické rozhledy, roč. XLVIII, č. 4, 1996, s. 550-558.
KETTNER, P., JEDLIČKA I. M., Tajemství tří králů: o lidech, kteří nesměli vstoupit do historie, Praha 1995.
KETTNER, P., JEDLIČKA, I. M., Tři kontra gestapo, Praha 2003.
KOURA, P., Plukovník Josef Balabán. Život a smrt velitele legendární odbojové skupiny „Tři králové“, Praha 2003-
MACURA, V., Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha 2009.
KAPLAN, K., Československo v poválečné Evropě, Praha 2004.
KOCIAN, J., Poválečný vývoj v Československu 1945–1948, Praha 1993. PEHR, M., Zápas o nové Československo 1939–1946: válečné představy a poválečná realita, Praha 2011.
KOKOŠKOVÁ, Z., KOCIAN, J., KOKOŠKA, S., Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody, Praha 2005.
BRANDES, D., Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 – 1945, Praha 2000.
KURAL, V., Vlastenci proti okupaci: ústřední vedení odboje domácího 1940–1943, Praha 1997.
PEJČOCH, Ivo; PLACHÝ, Jiří a kol.: Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010.
LUŽA, Radomír: V Hitlerově objetí, Praha 2006.
MARŠÁLEK, P, Pod ochranou hákového kříže: nacistický okupační režim v českých zemích 1939-1945, Praha 2012.
MÜLLER, J.–W., Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past, Cambridge-New York 2002.
LEBOW, R. N., KANSTEINER, W., FOGU, C. (eds.), The Politics of Memory in Postwar Europe, Durham 2006.
NĚMEČEK, J., Mašínové. Zpráva o dvou generacích, Praha 1998.
POPELÍNSKÝ, L., Vzpomínky z protektorátu, Praha 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK