Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Internetové diskuze o českém jazyce
Název práce v češtině: Internetové diskuze o českém jazyce
Název v anglickém jazyce: Internet forums about czech language
Klíčová slova: Internetová komunikace, synchronní a asynchronní komunikace, netiketa, český jazyk, internetové diskuze, Grammar Nazis
Klíčová slova anglicky: Internet communication, synchronous and asynchronous communication, netiquette, Czech language, internet forum, Grammar Nazis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.08.2013
Datum zadání: 01.08.2013
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Oponenti: Mgr. Zuzana Karaščáková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je deskripce a analýza internetových diskuzí, jejichž hlavním předmětem je reflexe jazyka užívaného v on-line komunikaci. Primárně budou analyzována fóra na internetovém diskuzním serveru nyx.cz, která se zabývají metajazykem, jednotlivými gramatickými jevy, nejzávažnějšími pravopisnými chybami členů serveru a uživatelů internetu vůbec, ale také chybným používáním slov, vytvářením novotvarů, zdrobnělin a komolením slov. V rámci práce bude dále přiblížen fenomén grammar nazis a analyzována internetová stránka Grammar nazis – česká verze na sociální síti Facebook.
Součástí práce bude úvodní charakteristika internetové komunikace, vymezení specifik českého jazyka v internetové komunikaci a prožívání jazyka v internetových diskuzích a prostředí internetu jako takovém.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main aim of this thesis is to describe and analyze internet forums that focus on the main theme of Czech language used in internet communication. Primary sources will be several discussions on internet forum nyx.cz that deal with metalanguage, specific grammatical problems and the most severe mistakes of other users of this forum and of internet as such. The commentaries also concentrate on neologism, diminutives and other forms of words deformation. Facebook web page Grammar Nazis – česká verze will also be analyzed from the same point of view.
Within the work there will be described characteristics of internet communication, description of typical aspects of Czech language in internet communication and also approach towards language in internet discussions and on the internet as such.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK