Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní smlouva
Název práce v češtině: Pracovní smlouva
Název v anglickém jazyce: Employment contract
Klíčová slova: Pracovní smlouva, zaměstnavatel, zaměstnanec
Klíčová slova anglicky: Employment contract, employer, employee
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.07.2013
Datum zadání: 29.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2013
Datum a čas obhajoby: 13.11.2014 10:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. č. 311
Datum odevzdání elektronické podoby:14.10.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.10.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.11.2014
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
  doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Tato rigorózní práce je věnována problematice pracovní smlouvy jako nejtypičtější právní skutečnosti, která zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva je základním smluvním typem v pracovním právu. Můžeme ji definovat jako dvoustranný právní úkon, jehož základem je souhlasný dobrovolný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele založit pracovní poměr.
V této práci popisuji současný stav právní úpravy pracovní smlouvy v České republice. Ve své rigorózní práci jsem se věnovala především pracovní smlouvě a jejím obligatorním a fakultativním náležitostem, vzniku, změně a zániku pracovní smlouvy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This rigorous thesis is devoted to questions of a employment contract which is the most typical legal fact that creates employment between employee and employer. An employment contract is a basic type of contract in labour law. We can define it as a bilateral legal act which is based on agreeing voluntary act of volition of employee and employer to create employment.
This thesis describes contemporary status of legal regulations of a labour contract in the Czech Republic. My rigorous thesis deals especially with the labour contract and its essential and optional elements. I also focused on the creation, modification and termination of the employment contract.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK