Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lesbická identita jako stigma?
Název práce v češtině: Lesbická identita jako stigma?
Název v anglickém jazyce: Lesbian Identity as a Stigma?
Klíčová slova: Stigma, homosexualita, lesba, sociologie sexuality, heteronormativita, Česká republika
Klíčová slova anglicky: Stigma, homosexuality, lesbian, sociology of sexuality, heteronormativity, the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.07.2013
Datum zadání: 23.07.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BUTLER, Judith. Bodies That Matter. On the Discursive Limits of "SEX", London: Routledge,1993.288s.

BUTLER, Judith. Trampoty s rodom: feminizmus a podrývanie identity. 1. vyd. Bratislava: ASPEKT, 2003, 222 s. ISBN 80-85549-41-7.

BRZEK, Antonín – PONDÌLÍKOVÁ-MAŠLOVÁ, Jaroslava. Tøetí pohlaví? Vyd. 1. Praha:
Scientia Medica, 1992. 124 s. ISBN 80-85526-03-4

FAFEJTA, Martin. Úvod do sociologie pohlaví a sexuality. Verovany: Jan Piszkiewicz, 2004.
159s. ISBN 80-86768-06-6

FIOCCHETTO, Rosanna, Judith P. BUTLER a Adrienne Cecile RICH. Lesbická existencia. Bratislava: Aspekt, 1996, 188 s.

GOFFMAN, Erving. Stigma: Poznámky o zpùsobech zvládání narušené identity. Praha: Slon
2003. 167s. ISBN 80-86429-21-0

HACKER, Hanna. Lesby-by-by: aspekty politiky identít. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 2004, 441 s. ISBN 80-85549-45-x.

HEREK, G. (Ed.). Stigma nad sexual orientation: Understanding prejudice against
lesbians, gay men, and bisexuals. 1998: Thousand Oaks, Sage Publications.

JENKINS, Rychard. Social Identity, London: Routledge, 1996, 206 s.

JANOŠOVÁ, P. Homosexualita v názorech souèasné spoleènosti. 1. Vyd. Praha: Karolinum,
2000. 218 s. ISBN 80-7184-954-5

MARKOWE, Laura A. Lesbian and gay identity: European perspectives. Journal of Community & Applied Social Psychology. 2002, roč. 12, č. 3, s. 223-229. DOI: 10.1002/casp.674.

NEDBÁLKOVÁ, K. Láska je láska: když choděj kluci s klukama a holky s holkama. Brno : GaTe : Stud Brno, 2007.

PECHOVÁ, O. Diskriminace na základě sexuální orientace. E – psychologie [online]. 2009, roč. 3, č.3. Dostupný na WWW: http://e-psycholog.eu/pdf/pechova.pdf

POMSE, Barbara. Identities in the Lesbian World: The Social Construction of Self (Contributions in Sociology). Greenwood Press, 1978, 228s

POTOCZNIAK, Daniel J., Mirela A. ALDEA a Cirleen DEBLAERE. Ego Identity, Social Anxiety, Social Support, and Self-Concealment in Lesbian, Gay, and Bisexual Individuals. Journal of Counseling Psychology. 2007, roč. 54, č. 4, s. 447-457. DOI: 10.1037/0022-0167.54.4.447.

PROCHÁZKA, I., JANÍK, D., HROMADA, J. Společenská diskriminace lesbických žen, gay mužu a bisexuálu v ČR. Praha: Gay iniciativa v ČR. 2003

Rosemary Hennessey Profit and Pleasure: Sexual Identities in Late Capitalism
U.S.A. 2000: Routledge. ISBN: 041592426X

STEHLÍKOVÁ, D., PROCHÁZKA, I., HROMADA, J. Homosexualita, společnost a AIDS v ČR. Praha: Orbis, 1995.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Olga ŠMÍDOVÁ. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, 269 s. ISBN 978-80-7419-015-5.

TURNER, William B. A genealogy of queer theory. Philadelphia: Temple University Press, 2000, xv, 256 s. ISBN 1-56639-786-3.

WILKINSON, S., KITZINGER, C. The social construction of heterosexuality. Journal
of Gender Studies, 1994, vol. 3, no. 3, p. 307-317.

WEISS, P. a ZVĚŘINA, J. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001.
Předběžná náplň práce
Předmětem diplomové práce je zkoumání toho, do jaké míry lesbická identita Českých žen zůstává relevantní jako stigma. O homosexualitě se jako o stigmatu píše, ale vzhledem k tomu, že společenský pohled na homosexualitu se v průběhu několika desetiletí výrazně změnil, nabízí se otázka, jestli se to v životech lesbických žen stále jako stigma projevuje. První část bude teoretická, kde se zaměřím na teoretické práce zabývající se homosexualitou ze sociologického hlediska, nastíním historické proměny přístupu k homosexuálnímu chování a k homosexualitě a rozpracuji důležité pojmy, které se k tématu vážou. Budu vycházet jak z prací z domácí, tak i zahraniční provenience. Druhá část bude postavena na vlastním kvalitativním výzkumu toho, v jakých kontextech a proč se lesbická identita projevuje či neprojevuje jako stigma. Navíc se zaměřím na další dvě podotázky a to zaprvé, jaká specifika lesbická identita přináší do způsobů navazování a udržování vztahů a co vůbec lesba; znamená pro nositelky tohoto označení.Vzhledem k tomu, že se bude jednat o kvalitativní výzkum, nebudu si nárokovat zobecnitelnost získaných poznatků, ale spíše jej budu chápat jako určitou sondu do vytváření lesbických identit v prostředí naší společnosti.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis raises the question to what extent remains lesbian identity relevant as a stigma in the Czech Republic. Scientific articles considering homosexuality as stigma exist, but as the regard on homosexuality changed a lot during last few decades, we can question wheather it stays like stigma in the live of lesbian women. The theoretical part will concern on how sexuality and homosexuality in particular is influenced and shaped by society. In the research part of my study I will draw from the analysis of semi-structured interviews with lesbian women. Initially, I will offer an insight on what it means to be lesbian by the bearers of lesbian identities themselves. In the central part of my study, I will explain in what context and why are the lesbian identities usually experienced as a stigma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK