Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1948-1953 v dobových kulturních periodikách
Název práce v češtině: Mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1948-1953 v dobových kulturních periodikách
Název v anglickém jazyce: Media image of czech fine art in czech media in 1948-53
Klíčová slova: Československo, komunismus, výtvarné umění, kulturní politika, socialistický realismus, 1948-1953, Kulturní politika, Tvorba, Var, Lidové noviny
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, communism, fine art, cultural policy, socialist realism, 1948-1953, Kulturní politika, Tvorba, Var, Lidové noviny
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2013
Datum zadání: 22.07.2013
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce postihuje mediální obraz českého výtvarného umění v letech 1948 až 1953 v dobových kulturních periodikách Kulturní politika, Tvorba, Var a Lidové noviny. Věnuje se přitom dvěma základním okruhům, které se ve zkoumaných periodikách nejčastěji objevovaly. Jedná se o definování nového umění a socialistického realismu a tvarování umělců a společnosti. V souvislosti s okruhy a dobovým chápáním výtvarného umění jako nástroje pro tvarování společnosti je po stručném historickém úvodu rozvedena problematika kulturní politiky KSČ, organizační struktury umělecké produkce, distribuce umění, tvarování výtvarných umělců, pronikání umění do veřejných i soukromých prostor, konstrukce socialistického realismu a přístupu výtvarných umělců k novým podmínkám umělecké tvorby. Kromě podobných jsou ovšem uvedeny i odlišné rysy periodik, které činí každém periodikum jedinečným. Východiskem diplomové práce je historická a kvalitativní analýza.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis aims to describe the media image of the czech fine art during 1948-1953 in the cultural periodicals "Kulturní politika", "Tvorba", "Var" and "Lidové noviny". It focuses on two topics that occurred most frequently in these periodicals;That is the definition of art and socialist realism and shaping artists and society. In connection with these two areas this thesis focuses on history, cultural policy of the Communist Party, the organizational structure of artistic production, distribution of art, shaping artists, penetration of art into public and private space, socialist realism and an attitude of visual artists to new conditions of artistic production. Different features were also included to capture the uniqueness of each periodical. The starting point of the thesis is a historical and qualitative analysis.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK