Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza témat v časopisu Svět Sovětů se zaměřením na téma sovětské ženy
Název práce v češtině: Analýza témat v časopisu Svět Sovětů se zaměřením na téma sovětské ženy
Název v anglickém jazyce: Thematic analysis of Journal Svět Sovětů and tha image of Soviet woman
Klíčová slova: Sovětská žena, Svět Sovětů, Svaz přátel SSSR, Sovětský svaz, obsahová analýza, soustava témat
Klíčová slova anglicky: Soviet woman, Soviet Union, women in Soviet society, communist propaganda in Czechoslovakia, Content analysis
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2013
Datum zadání: 22.07.2013
Datum a čas obhajoby: 29.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2016
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Prameny
Svět Sovětů, ročník III, IV, VI, VII, VIII, IX

Sekundární literatura
1.CEBE, Jan. Rudá Marie aneb se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. In Česká novinářka: K postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1.vyd. Praha: Portál, 2011.168 str ISBN 978-80-262-0056-7. str 71-81
2.ČESTMÍR, Amort. Přátelé Sovětského svazu : z historie organizací přátel SSSR v Československu. Praha: Lidové nakladatelství, 1972. 111 s.
3.HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006. 1. vyd. Praha : Libri, 2007. S 384 ISBN 978−80−7277−165−3.
4.HENDL,Jan. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace / Jan Hendl. – Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. – Praha: Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9 (vázáno)
5.JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Masová média. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. 416 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
6.JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Média a společnost. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 208 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
7.KONČELÍK, Jakub. Dějiny českých médií 20. Století / Jakub Končelik, Pavel Večera, Pettr Orság. – Vyd.1. – Praha: Portál, 2010. – 344 s. ISBN 978-80-7367-698-8 (brož.)
8.KROUPA, Vlastislav, a kol. Stručný slovník protifašistického boje českého lidu. Praha : ČSPB, 1983. S. 138.
9.MALIA, Martin. Sovětská tragédie : Dějiny socialismu v Rusku 1917 - 1991. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 80-7203-566-5
10.MAŠÍN, Josef. Před 45 lety byl založen Svět sovětů / Josef Mašín In: Rudé právo. - Roč. 57, č. 38 (15. 2.), s. 2. - 1977
11.MOULIS, Vladislav. Podivné spojenectví. Vydání I. Praha: Karolinum, 1996. 112 s. ISBN 80-7184-245-1
12.SCHERER, Helmut. Úvod do metody obsahové analýzy. In Analýza obsahu mediálních sdělení. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 150 s. ISBN 80-246-0827-8. s. 29–50.
13.SEDLÁČEK, Jiří. – VÁVRA, Josef. Pro zemi milovanou: Z bojů o československo-sovětské přátelství. Praha: Svět Sovětů, 1960. 414 s.
14.TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. 1. vyd.Praha: Portál, 2010. 296 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
15. РОМАНОВ, П.В. - ЯРСКАЯ-СМИРНОВА, Е. (под ред.) Советская социальная политика 1920-1930 годов. Идеология и повседневность. М.:ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2007. - 432 с. (Romanov, P.V – Jarskaja-Smirnova, J. Sovětská sociální politika 1920-1930. Ideologie a každodennost).
16. PŘIBÁNOVÁ, Alena. Slovnik česke literatury. 2012. Citováno dne [2016-05-12]. Dostupné z www: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1694
Předběžná náplň práce
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématické agendě časopisu Svět Sovětů v předválečné (1934 – 1938) a poválečné době (1945 – 1946) a jím formovanému obrazu sovětské ženy. Základním výzkumným záměrem bylo zpracovat komplexní soustavu témat časopisu ve zvolených časových úsecích, dále zachytit případné rozdíly v popisu v rámci zkoumaných období a následně zanalyzovat podíl tématiky o sovětské ženě v této soustavě, zejména s ohledem na následující rozbor jejího obrazu, tak jak byl uměle konstruován zkoumaným časopisem. Práce si kladla za úkol rekonstruovat podobu „obrazu“ sovětského ženy a srovnat jeho proměny v období před II. světovou válkou a následně po jejím skončení. Předpokladem bylo, že vytváření obrazu zaleželo na propagační a agitační politice komunistické strany Československa i Sovětského svazu samotného, a že tento obraz procházel změnami v závislosti na politických cílech KSČ i Sovětů, které se měnily v souladu s odehrávajícími historickými události. Těžiště této práce tedy představujet obraz sovětské ženy, záměrně tvořený jako prostředek agitace a propagandy, podřízený úkolům politického boje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The present thesis is dedicated to the thematic agenda of the magazine „Svět Sovětů“ („The World of Soviets”) during the pre-war period (1934 - 1938) and the post-war years (1945 - 1946) as well as the image of the Soviet women, that this magazine was forming. Fundamental intention of this research was to process complex set of topics of this magazine during mentioned time intervals, then capture differences (in case there were any) in the description during those periods and subsequently analyze the portion of articles that was dedicated to a Soviet woman, especially with regard to the following analysis of her image that was artificially constructed in the given magazine. The aim of this paper was to reconstruct the image of the „look“ of the Soviet women and make comparison of its development during the period before World War II and subsequently after it was over. The assumption was that her portrayal depended on promotional and agitational politics of the Communist Party of Czechoslovakia and the Soviet Union itself, and that this image was changing depending on the political objectives of the Communist Party and the Soviets, which varied in accordance with the historical events that were taking place. This thesis therefore presents image of Soviet women deliberately formed as means of agitation and propaganda, subordinated to the challenges of the political regime.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK