Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mytologická a sémiotická rovina vybraných plakátů z období Třetí Říše
Název práce v češtině: Mytologická a sémiotická rovina vybraných plakátů z období Třetí Říše
Název v anglickém jazyce: Mythological and semiotic niveau of the chosen posters of the Third reich
Klíčová slova: mýtus, mytologická analýza, plakát, propaganda, sémiotika, Roland Barthes, Třetí říše
Klíčová slova anglicky: myth, mythological analysis, poster, propaganda, semiotics, Roland Barthes, Third Reich
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.07.2013
Datum zadání: 18.07.2013
Datum a čas obhajoby: 27.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2015
Oponenti: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá plakátem z doby nacistické Třetí říše a ideologií formovaným obrazovým i textovým sdělením, které předkládá. Práce pohlíží na plakát jako na důležité komunikační médium, které sloužilo nacistické propagandě k šíření nacionálně socialistické ideologie. Nacistická propaganda používala obrazová vyjádření v podobě plakátů k rozšiřování nacistických mýtů a mytologických promluv. Diplomová práce si klade za cíl tyto mýty analyzovat a demaskovat tak, jak ve své knize Mytologie vymezuje Roland Barthes. Autorka diplomové práce aplikuje tradiční metodu kvalitativního výzkumu mediálních obsahů – mytologickou a sémiotickou analýzu, a na vybraných nacistických plakátech pomocí těchto rozkladů demystifikuje použití mýtů a sémiotických znaků. V první části diplomové práce jsou představeny pojmy, které úzce souvisí s mytologickou či sémiotickou analýzou. Druhá část přináší rozbory jednotlivých plakátů, které jsou rozděleny do několika skupin. V závěru diplomové práce autorka předkládá výčet společných znaků a mýtů, jež jsou výsledkem analýzy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the poster of the Nazi Third Reich and the ideology shaped by the images and text communication, which it presents. The work looks at the poster as an important medium of communication that served Nazi propaganda to spread National Socialist ideology. This thesis aims to analyse these myths and debunk them in the way how Roland Barthes defines them in his book Mythologies. The author of the diploma thesis applies the traditional method of qualitative research of the media content - mythological and semiotic analysis - to demystify the myths and semiotic characters used in the selected Nazi posters. The first part of the thesis contains terminology, the second part presents the analysis of the individual posters, which are divided into several groups. In the conclusion of the thesis, the author presents a list of common symbols and myths, which are the result of the analysis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK