Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Talentová show Got Talent jako televizní formát a jeho kulturní odlišnosti: komparativní studie čtyř světových verzí
Název práce v češtině: Talentová show Got Talent jako televizní formát a jeho kulturní odlišnosti: komparativní studie čtyř světových verzí
Název v anglickém jazyce: Talent show Got talent as television format and its cultural differencies: comparative study of four global versions
Klíčová slova: Talentová show – Got Talent – komparace - Čína – kultura – televizní vysílání – televizní formát – licence – lokální adaptace
Klíčová slova anglicky: Talent show – Got Talent – comparision - China – culture – television broadcasting – television format – license – local adaptation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.07.2013
Datum zadání: 11.07.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem práce je dokázat rozdíly mezi pořady ve vybraných zemí, které jsou způsobeny kulturní příslušností a fungováním lokálních médií. Nákup licence v sobě nese určité prvky, které i přes místní vliv, pořad spojují – i tyto budou prvky předmětem zkoumání.
Analýza jednotlivých pořadů bude prováděna na základě porovnání vizuální, obsahové stránky, velikosti rozpočtu, nasazení v programu, jak jsou vybíráni účastníci, charakteritiky porotců a moderátorů, dynamika střihu apod. – tedy zjištění jak a v čem jsou pořady stejné a v čem jsou odlišné.
Další dílčí otázky: Jaká a čím je ovlivněna budoucnost tohoto formátu v jednotlivých zemích? Je licence vždy zárukou úspěchu tohoto formátu a na čem úspěch případně závisí?
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to prove distinctions between four versions of the show Got Talent. These differences are caused by local culture and system of national broadcasting. To buy a licence brings with itself specific elements but local habits influences the content and that will be also subject of interest.
Content analysis is based on comparison of specific components of this show: visual appearance, content, budget, strategy in programming, casting of contestants, characteristic of judges and hosts etc.
My questions are: How will look like this show in future in each country? Is the license low success and on what is the success based?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK