Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krizová komunikace ZOO Praha po povodních v letech 2002 a 2013: komparativní studie
Název práce v češtině: Krizová komunikace ZOO Praha po povodních v letech 2002 a 2013: komparativní studie
Název v anglickém jazyce: Crisis Communication of Prague ZOO after the Floods in the Years 2002 and 2013: Comparative Study
Klíčová slova: Krizová komunikace, public relations, povodně 2002, povodně 2013, Zoo Praha, zoologická zahrada, zainteresované skupiny, dobrovolnictví
Klíčová slova anglicky: Crisis communication, public relations, floods 2002, floods 2013, Prague Zoo, zoological garden, stakeholders, volunteering
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Dolanský
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.07.2013
Datum zadání: 03.07.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2014
Oponenti: Mgr. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
​Bakalářská práce ‚Krizová komunikace Zoo Praha po povodních v letech 2002 a 2013: komparativní studie‘ se zabývá analýzou principů, nástrojů a sdělení komunikačních kampaní Zoo Praha v souvislosti s povodněmi v letech 2002 a 2013. V první části se věnuje deskripci teoretického rámce krizové komunikace, kde rozebírá jednotlivé klíčové prvky, principy a fáze komunikačního procesu. Mimo jiné krátce pojednává o fenoménu dobrovolnictví a filantropie v České republice. V rámci jednotlivých komunikačních kampaní Zoo Praha práce analyzuje výše definované prvky s ohledem na kontext situace, během níž se kampaně uskutečnily. Zabývá se tak obsahem komunikovaných témat, rolí jednotlivých komunikátorů, komunikačními nástroji, jež byly v kampaních využity, komunikací se zainteresovanými skupinami či způsobem oslovení a organizace dobrovolníků. V závěru porovnává efektivitu obou aplikovaných krizových komunikací a identifikuje v nich analogii, vývoj či změnu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
​The Bachelor thesis ‚Crisis Communication of Prague Zoo after the Floods in the Years 2002 and 2013: Comparative Study‘ concerns with the analysis of the principles, tools and the messages used in communication campaigns of Prague Zoo in connection with the floods in the years 2002 and 2013. Firstly, the theoretical framework is defined based on the description of particular key elements, principles and phases of communication process. Additionally, the thesis briefly discusses the phenomenon of volunteering and philanthropy in the Czech Republic. Focusing on particular communication campaigns of Prague Zoo, the above-mentioned elements are further analysed with respect to the context of the situation during which both campaigns were carried out. It concerns the content of the messages, roles of the communicators, tools used in the campaigns, communication aimed at stakeholders and the techniques of addressing and organising volunteers. In the conclusion, the effectiveness of both applied crisis communications is compared and the analogy, progress or changes therein are identified.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK