Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krizová komunikace Vlády České republiky v průběhu metylalkoholové aféry v roce 2012
Název práce v češtině: Krizová komunikace Vlády České republiky v průběhu metylalkoholové aféry v roce 2012
Název v anglickém jazyce: The Crisis Communication of the Government of the Czech Republic during the Bootleg Alcohol Affair in 2012
Klíčová slova: Vláda, krize, krizová komunikace, metylalkohol, metanol, alkohol, metylalkoholová aféra
Klíčová slova anglicky: Cabinet, crisis, crisis communication, methanol, alcohol, bootleg alcohol affair
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.07.2013
Datum zadání: 02.07.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Oponenti: Mgr. Ing. David Klimeš, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce:
Tématem bakalářské diplomové práce je krizová komunikace vybrané instituce. Zvoleným subjektem je Vláda České republiky jako jedinečná a vedoucí instituce na domácí politické scéně v období konkrétní situace tzv. metylalkoholové aféry. Jedná se o bezprecedentní krizovou situaci dotýkající se nejen sféry politické, ale i celospolečenské, když v důsledku požití jedovatého alkoholu zemřelo v České republice celkem 45 lidí a více než 130 bylo hospitalizováno (stav ke dni 15.4.2013). Cílem studie je popsat podobu krizové komunikace Vlády ČR během tzv. metylalkoholové aféry a pomocí srovnání s teoretickými východisky průběh komunikace kriticky zhodnotit. Bakalářská práce se tak bude věnovat hned dvěma ze čtyř základních námětových okruhů bakalářského studia. Na straně jedné je to politický marketing, konkrétně politická komunikace státní správy, a na straně druhé public relations a institucionální komunikace se zaměřením na externí institucionální a krizovou komunikaci.

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristikou jejich obsahu):
Úvod
1) Teoretická a situační východiska zkoumané problematiky
a) Teorie krizové komunikace se zaměřením na oblast institucionální politické komunikace a popis ideálního modelu krizové komunikace
b) Komunikační struktury Vlády ČR (popis struktury komunikace v rámci fungování Vlády ČR a případný výzkum předpřipravených plánů pro krizovou komunikaci)
c) Otravy jedovatým alkoholem (stručné sledování vývoje metylalkoholové aféry v čase z hlediska dopadu na obyvatele České republiky)
2) Krizová komunikace Vlády ČR během metylalkoholové aféry
a) Oficiální komunikace Vlády ČR (popis a rozbor širokých oficiálních komunikačních aktivit Vlády ČR)
b) Reflexe oficiálních komunikačních aktivit Vlády ČR (dopad jednotlivých komunikačních aktivit z předchozího bodu na celospolečenské dění a jejich odraz v mediálním prostoru)
3) Zhodnocení krizové komunikace Vlády ČR během metylalkoholové aféry
a) Odhalení silných a slabých stránek v rámci krizové komunikace Vlády ČR ve sledovaném případě z hlediska jejího dopadu na společnost při řešení krizové situace
b) Možnosti zlepšení krizové komunikace Vlády ČR v syntéze s teoretickými východisky modelu ideální krizové komunikace
Závěr

Vymezení zpracovávaného materiálu:
Téma studie a oblast zpracovaného materiálu jsou vymezeny prostorově na komunikaci konkrétní politické instituce a její dopad a reflexi v mediálním prostoru a celospolečenském dění. Zkoumána bude především krizová komunikace Vlády ČR jako celku, ale se zaměřením na komunikační aktivity relevantních ministerstev jako součástí Vlády ČR, a to Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Vedle toho studie předpokládá i vymezení časové, popřípadě situační, na období tzv. metylalkoholové aféry ohraničující především poslední čtvrtletí roku 2012. Podstatný je i výzkum teoretických východisek krizové komunikace vymezující zvolenou problematiku.

Postup (technika) při zpracování materiálu:
Studie bude využívat metodiku případové studie. Kombinuje detailní rozbor konkrétních materiálů týkajících se problematiky krizové komunikace Vlády ČR s odkazem na komparaci s teoretickými koncepty krizové komunikace ve snaze konkrétní praktický model kriticky zhodnotit a případně navrhnout možnosti zlepšení. Postup při zpracování materiálu a tvorbě bakalářské diplomové práce předpokládá využití hned několika technik. První z nich je široký popis teoretických východisek krizové komunikace s detailním zaměřením na krizovou komunikaci v institucionální oblasti. Následuje situační analýza, tedy popis komunikační struktury subjektu (Vlády ČR) a přiblížení situace podmiňující krizovou komunikaci (metylalkoholová aféra). V dalším kroku proběhne rozbor oficiálních dokumentů vzešlých v rámci komunikace Vlády ČR během metylalkoholové aféry na podzim roku 2012 a jejich externího odrazu. Posledním krokem je samotné zhodnocení zvládnutí krizové komunikace Vlády ČR pomocí dopadu komunikačních aktivit na společnost a komparace s teoretickými východisky problematiky, v závislosti na kterých může být uveden seznam možných zlepšení pro případné další krizové komunikační situace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK