Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Jednání právnických osob (Teoretická koncepce)
Název práce v češtině: Jednání právnických osob (Teoretická koncepce)
Název v anglickém jazyce: Making juridical acts by legal entities (A theoretical conception)
Klíčová slova: právnická osoba, jednání právnické osoby, občanské právo, teoretická koncepce
Klíčová slova anglicky: legal person, acting of legal persons, civil law, theoretical conception
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 22.12.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 30.09.2015 17:30
Místo konání obhajoby: kancelář č. 240
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2015
Oponenti: doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce má za cíl nastínit dílčí koncepční, ale i praktické problémy, které přinesla účinnost občanského zákoníku a změna teoretické koncepce právnických osob a jejich jednání v českém právním řádu.
V kapitole 2 se autor práce zabývá stručným nástinem historie právnických osob v kontinentální Evropě a vývoj jednotlivých teorií vzniku a existence právnických osob. V závěru kapitoly se pak autor zabývá současnou koncepcí právnických osob v právním řádu České republiky.
V kapitole 3 autor popisuje základní aspekty právnické osoby a předpoklady jejího právního jednání. Auto se rovněž stručně zabývá pojmem právního jednání obecně a povahou jednání právnické osoby s ohledem na skutečnost, kdo právní jednání činí a zdali se jedná o vlastní právní jednání právnické osoby či o jednání v zastoupení. V závěru kapitoly se autor zabývá jednotlivými originárními druhy zastoupení právnické osoby a nastiňuje některé otázky, které právní úprava jednotlivých zastoupení vyvolává.
V kapitole 4 autor nastiňuje a rozebírá vybrané teoretické otázky, které současná, ale i přecházející právní úprava vyvolává, a to konkrétně otázkou, i) zdali bylo a je možné společné jednání statutárního orgánu a prokuristy, ii) povahou jednání individuálního a kolektivního orgánu právnické osoby a iii) povahou usnesení valné hromady a rozhodnutí jediného společníka právnické osoby. V závěru pak autor práce stručně uvádí jednotlivé závěry, ke kterým k práci došel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Herein presented thesis intends to outline some of the conceptual yet practical issues that arise as of the effect of the new civil code in relation to conceptual changes of legal doctrine of legal persons and its legal acting.
In chapter 2 hereof the author briefly illustrates the history and development of legal persons in the continental Europe with a special focus on the theories of legal persons. In the end of the chapter the author analyzes the current concept of the legal persons in the legal system of the Czech Republic.
In chapter 3 hereof the author describes the primary principles upon which the concept of legal persons and its legal acting is built. The author also briefly analyzes the term and meaning of legal acting in general. The author further engages in analysis of acting of legal persons and its legal nature in relation to the question of who is the person acting; whether it is a legal act performed by a natural person acting in representation of the legal person or whether it is the legal person who acts on its own. In the final part of the chapter the author analyses the law on acting of legal representatives on behalf of the legal person and outlines the issues arising thereof.
In chapter 4 the author describes and analyses particular issues that arise from the effective law. The author highlights arising issues i) of the possibility of joint acting of the managing directors and the holder of procuration on behalf of the company; ii) of the legal nature of acting of the individual or collective body on behalf of the company; iii) of the legal nature of the decision of the board of members or the sole member of the legal person. In the very end of the thesis the author summarizes his findings and conclusion on the issues described herein.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK