Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv elektronické distribuce periodik na tištěnou žurnalistiku
Název práce v češtině: Vliv elektronické distribuce periodik na tištěnou žurnalistiku
Název v anglickém jazyce: The influence of electronic distribution of periodicals on print journalism
Klíčová slova: elektronická distribuce, multimédia, digitalizace, remediace, konvergence, nová média, čtečky, digitální verze, interaktivita, budoucnost tisku
Klíčová slova anglicky: electronic distribution, multimedia, digitalization, remediation, convergence, new media, reading devices, digital versions, interactivity, future of print
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Bc. Jan Jirků, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2013
Datum zadání: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2014
Oponenti: Ing. Miloš Čermák
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Vliv elektronické distribuce periodik na tištěnou žurnalistiku se zabývá specifiky elektronické distribuce, jejím postavením mezi novými médii a vztahem k tradičním médiím. Soustředí se především na to, zda elektronická distribuce může kombinací principů internetové a tradiční žurnalistiky výrazněji ovlivnit budoucnost tištěných médií, ať už přímo jejich samotnou existenci či jen podobu. Dále na příkladu filmového měsíčníku Svět filmu pracuje s hypotézou, zda by elektronická verze periodika mohla naopak fungovat coby záchrana tištěné verze daného titulu. Zkoumání zákonitostí elektronické distribuce je podložené hloubkovými rozhovory se zástupci významných služeb umožňujících v Česku elektronickou distribuci, zkoumání fungování Světa filmu a jeho dočasného přechodu do elektronické verze potom rozhovory se zástupci Světa filmu. Práce rovněž předkládá přehled českých služeb pro elektronickou distribuci a příklady některých digitálních periodik. Pro doplnění kontextu je představena situace elektronické distribuce v zahraničí a jednotlivé hypotézy jsou na základě hloubkových rozhovorů doplněné i o prognostické spekulace ohledně budoucnosti odvětví elektronické distribuce a jejího možného vlivu na distribuci tištěnou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis named The influence of electronic distribution of periodicals on print journalism deals with the specifics of electronic distribution, its position among other new media and its relation towards traditional media. This document focuses mainly on the question whether electronic distribution while combining principles of both internet and print journalism can influence the future of print media – its form or even existence. Other hypothesis presented by this document inspects the possibility of utilizing an electronic periodical for saving an unprofitable print version of given periodical – film monthly Svět filmu is used as an example. Both principles of electronic distribution and Svět filmu functioning are being inquired with support of depth interviews with major Czech electronic distribution services representatives and Svět filmu representatives respectively. In addition this work offers a overview of Czech electronic distribution services and examples of digital periodicals. In order to provide complete context a brief description of situation of electronic distribution in other countries is included and listed hypotheses are supplemented by interviews-based prognostic speculations concerning electronic distribution‘s future and impact on print distribution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK