Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití Arteterapie v zařízeních ústavní výchovy
Název práce v češtině: Využití Arteterapie v zařízeních ústavní výchovy
Název v anglickém jazyce: Artheterapy in substitute institutional education
Klíčová slova: ústavní výchova, psychická deprivace, arteterapie, artefiletika, dětský domov se školou
Klíčová slova anglicky: institutional education, mental deprivation, art therapy, artefiletics, children´s home with school
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Sekot
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2013
Datum zadání: 27.06.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.
V teoretické části diplomové práce studentka provede analýzu aktuální situace v zařízeních náhradní rodinné péče ve spektru současných dokumentů a prognóz MŠMT. Stručně se bude zabývat deskripcí soustavy institucí náhradní výchovy v ČR, právním vymezením náhradní výchovy, formami a etiologií umístnění dětí do náhradní výchovy, transformací dětských domovů v zařízení rodinného typu a popisem situace v některých zemích EU, které jsou zastoupeny ve FICE a UNICEF. Stručně pojedná o některých typech psychických poruch, které se vyskytují u většího vzorku dětí z DD (psychická a emoční deprivace, subdeprivace aj.). Studentka je motivována do oblasti výtvarných metod a jejich významem pro formování osobnosti dítěte a jeho socializaci. Vymezí pojmy arteterapie a artefiletika, jejich historii, metody, přístupy.
2.
V praktické části se studentka zaměří na jeden z ústavů ve Středočeském kraji a pod supervizí pracovníka v tomto zařízení, který se zabývá arteterapií i vlastní odborné praxe v rámci konkrétní skupiny dětí, provede evaluaci a deskripci efektivity používaných technik na snížení dificilit chování a v osobnostech dětí. Součástí práce budou i některé ukázky technik včetně fotografií při zachování ochrany osobnosti.
Seznam odborné literatury
1) BUBLEOVÁ, V. Hledáme nové rodiče. Praha: Středisko náhradní péče, 2001. 2) CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 199 s. 80-7178-204-1. 3) CASEOVÁ, C., DALLEYOVÁ, T. (ed.) Arteterapie s dětmi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995.175 s. ISBN 80-717-8065-0. 4) Davido, R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál, Praha, 2001 5) JEBAVÁ, J, Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-394-6 6) KOZÁKOVÁ, M.: Problematika náhradní rodinné a ústavní péče. Jabok. Praha 1997 7) LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1974. 8) LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie: nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 279 s. ISBN 978-80-7367-729-9. 9) MATĚJČEK, Z. Výbor z díla. Praha: Karolinum, 2005 ISBN 978-80-246-1056-6. 10) MATĚJČEK, Z, LANGMEIER, J. Výpravy za člověkem. Praha: Odeon, 1981. 11) ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie 4. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1049-8. 12) SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. 281 s. ISBN 80-729-0066-8. 13) ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 80-7178-616-0. 14) VÁGNEROVÁ, M.. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 4., rozš. a přeprac.Praha: Portál, 2008. 870 s. ISBN 978-80-7367-414-4. 15) VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-0956-0.
Předběžná náplň práce
V teoretické části diplomové práce studentka provede analýzu aktuální situace v zařízeních náhradní rodinné péče ve spektru současných dokumentů a prognóz MŠMT. Stručně se bude zabývat deskripcí soustavy institucí náhradní výchovy v ČR, právním vymezením náhradní výchovy, formami a etiologií umístnění dětí do náhradní výchovy, transformací dětských domovů v zařízení rodinného typu a popisem situace v některých zemích EU, které jsou zastoupeny ve FICE a UNICEF. Stručně pojedná o některých typech psychických poruch, které se vyskytují u většího vzorku dětí z DD (psychická a emoční deprivace, subdeprivace aj.). Studentka je motivována do oblasti výtvarných metod a jejich významem pro formování osobnosti dítěte a jeho socializaci. Vymezí pojmy arteterapie a artefiletika, jejich historii, metody, přístupy.
2.
V praktické části se studentka zaměří na jeden z ústavů ve Středočeském kraji a pod supervizí pracovníka v tomto zařízení, který se zabývá arteterapií i vlastní odborné praxe v rámci konkrétní skupiny dětí, provede evaluaci a deskripci efektivity používaných technik na snížení dificilit chování a v osobnostech dětí. Součástí práce budou i některé ukázky technik včetně fotografií při zachování ochrany osobnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK