Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfonologické rysy sanskrtu a ich slovanské paralely v kontexte vzťahov medzi indo-iránskymi a balto-slovanskými jazykmi
Název práce v jazyce práce (slovenština): Morfonologické rysy sanskrtu a ich slovanské paralely v kontexte vzťahov medzi indo-iránskymi a balto-slovanskými jazykmi
Název práce v češtině: Morfonologické rysy sanskrtu a jejich slovanské paralely v kontextu vztahů mezi indo-íránskymi a balto-slovanskými jazyky
Název v anglickém jazyce: Morphonological features of Sanskrit and their Slavic parallels in the context of relationships between Indo-Iranian and Balto-Slavic languages
Klíčová slova: sanskrt, slovanské jazyky, indo-iránske jazyky, balto-slovanské jazyky, pravidlo RUKI, satemové a kentumové izoglosy, palatalizace
Klíčová slova anglicky: Sanskrit, Slavic languages, Indo-Iranian languages, Balto-Slavic languages, RUKI sound law, satem and centum isoglosses, palatalisation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. Svetislav Kostič
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2013
Datum zadání: 26.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vo svojej diplomovej práci sa budem zaoberať morfonologickými javmi, ktoré sú spoločné medzi sanskrtom a indo-iránskymi jazykmi na jednej strane a balto-slovanskými jazykmi na strane druhej. Východiskovým bodom budú fonologické javy a procesy spoločné pre obe jazykové vetvy, na základe ktorých sa dá vysvetliť i vývoj v rovine derivačnej morfológie a mennej a slovesnej flexie.
Cieľom práce bude vysvetliť niektoré morfologické tvary a pokúsiť sa o rekonštrukciu ich vývoja a o porovnanie v sanskrte a v slovanských jazykoch.
Práca bude založená na jazykovom materiáli najstarších sanskrtských textov a príkladoch z rôznych slovanských jazykov.
Seznam odborné literatury
ALLEN, W. S. Phonetics in ancient India, Oxford, 1953.
ARNTZ, H. Sprachliche Beziehungen zwischen arisch und balto-slawisch, Heidelberg, 1933.
BARFORD, P. M. The early Slavs. Culture and society in early medieval eastern Europe.New York: Cornell Univeristy Press, 2001.
BARTHOLOMAE, Ch. Altiranisches Wörterbuch, Tehrán: Asátír, 2004BARTHOLOMAE, Ch. Zur Etymologie und Wortbildung der indogermanischen Sprachen. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1919.
BURROW, T. The Sanskrit language, Faber and Faber, 1965.
CLACKSON, J. Indo-European Linguistics, Cambridge University Press, 2007.
COMRIE, B. The Slavonic languages. London: Routlege, 1993.
DERKSEN, R. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Brill, 2008.
GOŁĄB, Z. O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych. Krakov: Towarzystwoautorów i wydawców prac naukowych universitas, 2004.
KORTLANDT, F. Balto-Slavic and Indo-European linguistics, In: Studies in SLavic and general linguistics. New York: Rodopi, 2008.
KORTLANDT, F. Modelling the phoneme: new trends in east European phonemic theory. The Hague: Mouton, 1972.
POKORNY J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern, 1948.
RIX, H. Lexikon der indogermanischen Verben, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001.
TRUBAČEV, O. N. Etimologičeskij slovar slavjanskich jazykov. Moskva: Nauka, 1963.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK