Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny ve vlastní režii. Univerzita Karlova jako tvůrce vlastní paměti
Název práce v češtině: Dějiny ve vlastní režii. Univerzita Karlova jako tvůrce vlastní paměti
Název v anglickém jazyce: Directing the Course of History. Charles University as the Creator of its own Memory
Klíčová slova: Univerzita Karlova, vzdělanost, národ, vyprávění
Klíčová slova anglicky: Charles University, scholarship, nation, narration
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2013
Datum zadání: 24.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 02.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karel Šima, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Univerzita Karlova se v průběhu staletí stala nedílnou součástí příběhu českých národních dějin a jako taková je pojímána – jako důležitá součást českého národa prezentující jeho vyspělost na venek i stvrzující jeho identitu „zevnitř“. Práce se zaměří na pojetí dějin UK, koncipované na její vlastní půdě v "krátkém" dvacátém století (s výhledem do století jedenadvacátého). Bude sledovat, jak vznikal a proměňoval se historický narativ o Univerzitě, zejména jak se v něm konstruovala spojitost mezi historickým "odkazem" a soudobým stavem. Zaměří se přitom i na aktéry, kteří koncipovali dějiny UK i kteří je používali jako legitimizační nástroj. A pokusí se rovněž odhalit (1) míru kontinuity a diskontinuity v sebepojetí univerzitních dějin na pozadí klíčových společenských a politických změn a (2) postihnout roli stereotypů v sebepojetí této instituce i cílů, které různí aktéři používáním těchto obrazů sledovali. Asi nejobtížnější, avšak nejdůležitější částí analýzy bude rozkrytí (i) očekávání, která se v příbězích o UK komunikovala, (ii) příslibů, které si její představitelé spojovali s navázáním na její tradice, a (iii) strategií, jimiž se snažili usměrnit identitu adresátů jednotlivých sdělení. Pole výzkumu tak bude vymezeno různými formami prezentace dějin UK (v projevech, popularizačních prácích, zahraniční propagaci) a projevy příslušnosti k Univerzitě založené na tradici (hlášení se k tradicím v podobě původních univerzitních budov, slavnostních úzů, velkých osobností dějin univerzity atd.). Univerzitní jubilea přitom bude možné vztáhnout ke klíčovým zlomovým obdobím (1918, 1938, 1945, 1948 atd.), po nichž docházelo k etablování nových mocenských skupin ve vedení Univerzity a jejích součástí.
Seznam odborné literatury
PALETSCHEK, Sylvia, Festkultur und Selbstinszenierung deutscher Universitäten, in: Thom, Ilka; Weining, Kirsten, Mittendrin. Eine Universität macht Geschichte. Ausstellung anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin 2010, s. 88-95.
PALETSCHEK, Sylvia, The Writing of University History and University Jubilees: German Examples, in: Studium, Vol. 5, no. 3 (2012), s. 142–155.
PETRÁŇ, Josef (ed.), Univerzitní slavnosti v Karolinu: imatrikulace, promoce, sponse. Praha, Univerzita Karlova 1991.
PETRÁŇ, Josef, Karolinum. Praha, Univerzita Karlova 1988.
PETRÁŇ, Josef, Karolinum (2. uprav. a rozš. vyd.). Praha, Univerzita Karlova 2010.
PETRÁŇ, Josef, Karolinum (1st eng. ed.). Prague, Charles University 2010.
PETRÁŇ, Josef, Karolinum: historický klenot Univerzity Karlovy. Praha, Karolinum 1995.
Dějiny Univerzity Karlovy I-IV. Praha, Univerzita Karlova 1995-1998.
HAVRÁNEK, Jan, Stručné dějiny University Karlovy. Praha, Univerzita Karlova 1964.
ODLOŽILÍK, Otakar, Karlova universita: 1348-1948. Praha, Orbis 1948.
VOJTÍŠEK, Václav, Karlova Universita vždy jen naše. Brno 1946.
LÍBAL, Dobroslav; VOJTÍŠEK, Václav, The Carolinum: Pride of the Caroline University. Prague, Orbis 1948.
KAVKA, František, The Caroline University of Prague: A Short History. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1962.
NOVOTNÝ, Václav, Universita Karlova v minulosti. Praha 1922.
HAVRÁNEK, Jan; PETRÁŇ, Josef; SKÝBOVÁ, Anna, Universitas Carolina 1348-1984. Praha, Univerzita Karlova 1986.
ŠTEMBERKOVÁ, Marie, Universitas Carolina Pragensis. Praha, Karolinum 1995.

AUK, f. Akademický senát Univerzity Karlovy (1882 - 1953).
AUK, f. Rektorát Univerzity Karlovy (1945 - 2008).
AUK, f. Vojtíšek Václav (1930 - 1950).
AUK, f. Havránek Jan (1959 - 2003).
NA, f. Ministerstvo školství, Praha (1918 - 1949).
NA, f. Ministerstvo školství a kultury, Praha (1945 - 1967).
NA, f. Ministerstvo školství ČSR, Praha (1967 - 1992).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK