Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sókratés a ti druzí. Kritika konvenční morálky v antické polis.
Název práce v češtině: Sókratés a ti druzí. Kritika konvenční morálky v antické polis.
Název v anglickém jazyce: Socrates and the Others. Critique of Conventional Morality in Ancient Polis.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2013
Datum zadání: 24.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.07.2013
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Ve své práci bych se chtěla zabývat názory na nepřirozenost morálních zvyků a právních zákonů v antické společnosti na pozadí reflexí o kontrastu mezi nomos a fysis. Chápání nomos v protikladu k fysis, která je považována za jediné legitimní měřítko pro posuzování lidského chování, zatímco zákon je chápán jako prostředek k omezování lidského života a potlačování silných jedinců, bych ráda konfrontovala s názory Sókratovými.
Vycházet budu primárně z Platónova dialogu Gorgias a prvních dvou knih Ústavy. Sókratovými názorovými oponenty tak budou především Pólos, Kalliklés, Thrasymachos, ale i Glaukón se svou prezentací obecného mínění. Zmíněn bude též Antifón a někteří další sofisté, stejně jako problematika přírody a konvence v širší perspektivě a historických souvislostech.
Seznam odborné literatury
Andersson, T.J. - Polis and Psyche: A motif in Plato's republic. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1971
Barker, E. - Greek Political Theory: Plato and his Predecessors. 3rd Ed. London: Methuen & Co. Ltd., 1947
Barker, E. - The Political Thought of Plato and Aristotle. New York: Dover Publications, 1959
Barnes, J. - The Presocratic Philosophers. reprint. London: Routledge, 2000
Benson, H.H. - A Companion to Plato. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2006
Blackburn, S. - Platónova Ústava: biografie. Vyd. 1. Praha: Beta, 2007
Bloom, A. - The Republic of Plato. New York: Basic books, 1968
Card, P., Graham, D.W. - The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2008
Clark, D.L. - Rhetoric in Greco-Roman Education. New York: Columbia University Press, 1957
Cross, R.C., Woozley, A.D. - Plato's Republic: a philosophical commentary. London: Macmillan, 1964
Fine, G. - Plato. 2, Ethics, politics, religion, and the soul. Oxford: Oxford University Press, 1999
Gagarin, M. - Early Greek Political Thought from Homer to the Sophists. reprinted. Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Voegelin, E. - Order and History, vol.II, III. Columbia: University of Missouri Press, 2000
Graeser, A. - Řecká filosofie klasického období: sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000
Grote, G. - Plato, and the Other Companions of, vol.2, 3. [1st ed.] in this compilation Cambridge University Press. Cambridge: Cambridge University Press, 2010
Hart, H.L.A. - Pojem práva. V čes. jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2010
Havelock, E.A. - The Liberal Temper in Greek Politics. 2nd ed. New Haven: Yale University press, 1964
Hussey, E. - Presokratici. Praha: Petr Rezek, 1997
Kagan, D. - Sources in Greek Political Thought: from Homer to Polybus. New York: Free Press, 1965
Long, A.A. - The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999
Machovec, D. - Dějiny antické filosofie. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1993
McComiskey, B. - Gorgias and the New Sophistic Rhetoric. Carbondale: Southern Illinois University Press, 2002
Novotný, F. - O Platonovi, díl 2. 1. vyd. Praha: Laichter, 1948
Novotný, F. - O Platonovi, díl 3. 1. vyd. Praha: Laichter, 1949
Patočka, J. - Platón : přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992
Patočka, J. - Sókratés: přednášky z antické filosofie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991
Popper, K.R. - Otevřená společnost a její nepřátelé. 1, Uhranutí Platónem. 1. vyd. Praha: ISE, 1994
Rádl, E. - Dějiny filosofie. 1, Starověk a středověk. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998
Sedley, D. - The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Strauss, L., Cropsey, J. - History of Political Philosophy. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1987
Vlastos, G. - Studies in Greek philosophy. Vol. 1, The Presocratics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993
Vlastos, G. - Studies in Greek philosophy. Vol. 2, Socrates, Plato, and their tradition. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995
Yumis, H. - Taming Democracy: models of political rhetoric in classical Athens. 1st ed. Ithaca: Cornell University Press, 1996
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK