Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Missa chrismatis a její proměny ve dvacátém století: Porovnání změn v liturgii a v teologii
Název práce v češtině: Missa chrismatis a její proměny ve dvacátém století: Porovnání změn v liturgii a v teologii
Název v anglickém jazyce: Missa chrismatis and Its Changes in the Twentieth Century: A Comparison of Changes in Liturgy and Theology
Klíčová slova: Missa chrismatis, svěcení olejů, křižmo, Svatý týden, Zelený čtvrtek, liturgická reforma
Klíčová slova anglicky: Missa chrismatis, Benediction of Holy Oils, Chrism, The Holy Week, Maundy Thursday, Liturgical Reform.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Kotas
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2013
Datum zadání: 24.06.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Oponenti: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student nejprve shromáždí a utřídí základní poznatky k tématu Missa chrismatis, využije dostupné manuály a monografie.
Poté prostuduje liturgii Mše při svěcení olejů v době pontifikátu Pia XII., Jana XXIII. a Pavla VI. Bude sledovat změny v uspořádání slavení této mše i v jejích liturgických textech.
Na základě tohoto studia se pokusí nastínit srovnání teologie přítomné v jednotlivých formách slavení Missa chrismatis a případně postihnout směřování teologie vyjadřované v liturgické praxi. V této části bude pracovat přímo s liturgickými texty.

Metoda
V první části bude proveden průzkum literárních zdrojů a studium dostupné literatury.
Následně bude prováděna srovnávací analýza Mše při svěcení olejů v jednotlivých fázích reformy a jejich teologická interpretace.Předběžná základní struktura
1. Oleje v křesťanství - uvedení do tématu
2. Ukotvení svěcení olejů v kontextu církevního roku - Svatý týden, Velikonoce
3. Některá specifická témata (koncelebrace, exorcismus při svěcení olejů, uchovávání olejů,…)
4. Stručný historický úvod o svěcení olejů a slavení mše při svěcení olejů
5. Porovnání liturgie podle liturgických knih z jednotlivých období a vyhodnocení teologického základu - obecná charakteristika základních změn (tři fáze)
6. Komparativní analýza jednotlivých částí a kroků (průběh mše, obnova kněžských závazků, modlitby žehnání a svěcení, texty a úkony)
7. Výsledky, diskuse a závěry - změna liturgie jako změna teologie - souhrn, vývoj v teologii
Seznam odborné literatury
Liturgické knihy:

Ceremoniale Episcoporum, ed. typica, Vatican: 1984.
Český misál. Praha - Vatikán: Česká liturgická komise, 1983, 1006 s.
Hebdomada Sancta et vigilia solemnis paschae instaurata. Pragae, 1956.
Missale Romanum. Editio typica tertia. Typis Vaticanis, 2002.
Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné. Praha - Kostelní Vydří: Česká biskupská konference - Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Ordo hebdomadae sanctae instauratus / [s.n.]. Vatican: Typis Polyglottis Vaticanis, 1956, 144 s.
Pontificale Romanum Summorum Pontificum Jussu Editum a Benedicto XIV. et Leone XIII. Pont. Max. recognitum et castigatum. Pars tertia, (concordant omnia cum Editione typica). Roma: 1908.
Pontificale Romanum, Ordo Benedicendi oleum Catechumenorum et Infirmorum et Conficiendi Chrisma, ed. typica, Vatican: Typis Polyglottis Vaticanis, 1970.
Pontificale Romanum. Pars Tertia et Appendix. Ed. typica. Vatican: Typis Polyglotis Vaticanis, 1962.
Římský pontifikál. Praha - Kostelní Vydří: Česká biskupská konference - Karmelitánské nakl., 2008.
Caeremoniale episcoporum: editio princeps (1600).(Ed. SODI, Manlio; TRIACCA, Achille M). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2000, 346 s.
Všeobecné pokyny k Římskému misálu. 1. vyd. Praha: Česká biskupská konference, 2003, 112 s.

Církevní dokumenty:
Dokumenty II. vatikánského koncilu. Vyd. 2, V KN 1. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakl., 2002, 603 s.
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení. Praha: Česká biskupská konference, 2001.
Literatura:
ADAM, Adolf. Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe. Vyšehrad, Praha, 1998.
ARWO-DOQU, Seth Nater: The Missa Chrismatis: A Liturgical Theology. A dissertation. Washington, DC: Catholic university of America, 2013.
Benediktini emauzští. Svěcení olejů podle Římského Pontifikálu. Praha: Opatství emauzské, 1936, 28 s.
BUGNINI, Annibale. Die Liturgie-reform 1948-1975: Zeugnis und Testament. [1. Aufl.]. Freiburg: Herder, 1988, 1014 s.
CINEK, František. Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku: výklad Misálu. Díl II., Proprium de tempore. [část] II, Svatý týden. Doba velikonoční. Doba po sv. Duchu. Olomouc: Lidové knihkupectví, 1932, 637 s.
CLERC, Paul de. Moudrost liturgie a jak jí porozumět. Karmelitánské nakl., Kostelní Vydří 2002.
DOČEKAL, Jan; INNEMAN, Bohumil. Nové obřady Svatého týdne. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1958. 159 s.
GATTERER, Michaele. Annus Liturgicus cum introductione in disciplinam liturgicam. Editio quinta emendata. Oeniponte: Felizian Rauch, 1935, 385 s.
GUARDINI, Romano. O posvátných znameních. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1992.
Hebdomadae sanctae celebratio. Conspectus historicus comparativus = the Celebration of Holy Week in Ancient Jerusalem and Its Development in the Rites of East and West. Roma, Centro Litugico Vincenziano Edizioni Liturgiche, 1997; pp. 320.
HIPPOLYT, Římský. Apoštolská tradice. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2000, 53 s.
KUPKA, Josef. O církevním roce. Praha: Nakl. V. Kotrba, 1907, 612 s.
POKORNÝ, Ladislav a kol. Obnovená liturgie. Praha: Česká katolická charita, 1976.
RATZINGER, Joseph. Duch liturgie. Brno: Barrister&Principal, 2012.
RICHTER, Klemens. Liturgie a život: smysl liturgie, mše, církevní svátky, svátostná znamení. Vyd. 2. rozš. Praha: Vyšehrad, 2003, 290 s.

Slovníky:
ALDAZABAL, José. Dizionario sintetico di liturgia. Roma: 2001.
BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Praha: Vyšehrad, 2008, 588 s.
FINK, Peter E. The New Dictionary of Sacramental Worship. Collegeville: Liturgical Press, c1990, 1351 p.
CHUPUNGCO, A. J. Handbook for liturgical studies 1-5. Collegeville: The Pontifical Liturgical Institute, A Pueblo Book Liturgical Press, 1997 - 2000.

Články a periodika:
MYSLIVEC, Josef: Čtvrtek. Getsemany 170 - březen 2006. Pracovní texty k bohoslužbě slova – Matka Boží před Týnem a sv. Havel, březen 1970, pravděpod. autor Josef Myslivec. Online: http://www.getsemany.cz/node/830 (4.12.2006) [cit. 2013-05-22]
SEGELBERG, Eric. The Benedictio Olei in the Apostolic Tradition of Hippolytus. Oriens Christianus 48 (1964): 268-281.
WARD, Anthony. Sources of the Postconciliar Blessings of the Holy Oils and the Chrism. Ephemerides Liturgicae 125 (2011): 190-233.

Předběžná náplň práce
Missa chrismatis (Mše při svěcení olejů) je mše, kterou ve Svatém týdnu slaví biskup spolu se svými kněžími na znamení vzájemné jednoty. Při této mši kněží obnovují své kněžské závazky a biskup žehná olej katechumenů a nemocných a světí olej křižma. Za poslední století prošel obřad několika proměnami. Ty se odráží i v teologii, kterou liturgie vyjadřuje zdůrazňováním některých prvků. Hlavní reformy liturgie této mše proběhly v několika fázích v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Práce má porovnat průběh liturgie Missa chrimatis v jejích jednotlivých fázích a zachytit rozdíly v liturgických textech. Na tomto základu se pokouší zachytit i vývoj v teologickém obsahu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Missa Chrismatis is a Mass, that the bishop celebrates in the Holy Week, together with his priests, which is a sign of mutual unity. During this Mass, the priests renew their priestly vows and the bishop consecrates the oil of catechumens, the oil of the sick and the chrism oil. The ceremony underwent several changes over the past century. These are reflected also in the theology, expressed in the liturgy by emphasizing of certain elements. The major reforms of the liturgy of the Mass took place in several stages in the 50`s, 60`s and 70`s of the 20th century. The thesis aims to compare the course of the liturgy of Missa Chrimatis in its various phases and to identify the differences in the liturgical texts. On this basis, it attempts to render the evolution in theological content.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK