Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Komentovaný překlad: Un niño con autismo en la familia, Guía básica para familias que han recibido un diagnóstico de autismo para su hijo o hija
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Un niño con autismo en la familia, Guía básica para familias que han recibido un diagnóstico de autismo para su hijo o hija
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Un niño con autismo en la familia, Guía básica para familias que han recibido un diagnóstico de autismo para su hijo o hija
Klíčová slova: překlad, analýza, funkční přístup, překladatelské problémy, typologie překladatelských posunů, poruchy autistického spektra (PAS), rodič, dítě
Klíčová slova anglicky: translation, translation analysis, functional approach, translation problems, typology of translation shifts, autism spectrum disorder (ASD), parent, child
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2013
Datum zadání: 20.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.07.2013
Datum a čas obhajoby: 09.02.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:31.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny, překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem
použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy volně vloženou kopii výchozího textu.
Seznam odborné literatury
ČECHOVÁ, Marie. Současná česká stylistika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Panorama, 1983.
POPOVIČ, Anton. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran, 1975.
NORD, Christiane. Text Analysis in Translation, Amsterdam: Rodopi, 1991.
HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a … .Vyd. 1. Praha: TRIZONIA, 1997.
DUBSKÝ, Josef. Capítulos de estilística funcional comparada. Praha, 1988
DUBSKÝ, Josef. Medios léxico-gramaticales de la comunicación. Linguistica Pragensia, 1/93, pp.s. 1-7, 1993.
BRAVO UTRERA S., GARCÍA LÓPEZ R. (coord.) Estudios de traducción: problemas y perspectivas. Las Palmas de Gran Canaria, 2006.
MACUROVÁ, Alena. Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK. pp. 246 – 249, 1995.
Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK