Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Změna postoje ke zdravému životnímu stylu a jeho praktické převedení do denního života
Název práce v češtině: Změna postoje ke zdravému životnímu stylu a jeho praktické převedení do denního života
Název v anglickém jazyce: Healthy lifestyle attitude change and its practical translation into everyday life
Klíčová slova: Zdravý životní styl, aktivní způsob života, výchova ke zdraví, podpora pohybové aktivity, civilizační onemocnění, pohybem ke štěstí, praktická doporučení
Klíčová slova anglicky: Healthy lifestyle, active way of life, health education, support of physical activity, lifestyle diseases, being active to be happy, practical recommendations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2013
Datum zadání: 20.06.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt (dříve R207)
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
STŘEDA, Leoš, Eva MARÁDOVÁ a Tomáš ZIMA. Vybrané kapitoly o zdraví. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010, 1 DVD-ROM. ISBN 978-80-7290-481-5.
BLAHUŠOVÁ, Eva. Wellness: jak si udržet zdraví a pohodu. Vyd. 1. Velké Bílovice: TeMi CZ, 2009, 149 s. ISBN 978-808-7156-339.
DOLEŽAL, Martin a Radim JEBAVÝ. Přirozený funkční trénink. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 141 s. Fitness, síla, kondice. ISBN 978-80-247-4438-4.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie pocitů štěstí: současný stav poznání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 131 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4436-0.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 3. Praha: Portál, 2009, 279 s. ISBN 978-807-3675-684.
KUBÁLKOVÁ, Ludmila. Pohyb v prevenci a péči o zdraví. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000, 82 s. ISBN 80-863-1704-8.
PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 240 s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4729-596.
PRANG, Michael Dirk. Sportujeme pro zdraví?: 77 nepravdivých tvrzení kolem fitness. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2013, 142 s. ISBN 978-80-249-1976-8.
VOSTATKOVÁ, Jaroslava a K JUCHELKA. Zdraví pro život. 1. vyd. Praha: Dominik Trávníček, 1991, 119 s. ISBN 80-900-6721-2.
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století: projednán vládou České republiky dne 30. října 2002 - usnesení vlády č. 1046. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003, 124 s. ISBN 80-850-4799-3.
Optimální působení tělesné zátěže a výživy. 1. vyd. Editor Karel Martiník. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001, 358 s. ISBN 80-851-0947-6.

Web:
[online]. [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi
[online]. [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: http://www.stob.cz/
[online]. [cit. 2013-08-30]. Dostupné z: http://www.vkancelari.cz/2012/sila-pozitivniho-mysleni/
Dostupné z: http://www.volny.cz/j.krivohlavy/clanky/c_vira_a_zdravi.html
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdraví a životního stylu lidí v produktivním věku. Poukazuje na důležitost individuálního přístupu každého jednotlivce při vytváření zdravých pohybových a stravovacích návyků v každodenním životě. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. v teoretické části se autorka zabývá kvalitou života, postupy zdravého životního stylu a jeho smysluplností. v praktické části jsou kvalitativní metodou zpracována data z akčního výzkumu. Obsahem výzkumu je zapojení skupiny lidí v produktivním věku do šestitýdenního programu, ve kterém si zúčastnění osvojí mimo jiné i zdravé pohybové a stravovací návyky. Výsledkem práce je vytvoření uceleného seznamu praktických doporučení, jak v běžném životě nenásilně upravit svou životosprávu k upevnění zdraví a zlepšení svého well-beingu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis focuses on the unhealthy lifestyle among people of productive age and offers a possible solution. It points out the importance of an individual approach for each person when creating healthy physical and dietary habits in everyday life. The thesis has two parts: theoretical and practical. In the theoretical part, the author writes about the quality of life, healthy lifestyle and its meaningfulness. The practical part examines the research with the qualitative method. The research focuses on a group of people in productive age participating in a six-week program in which the participants among other things learn about the healthy physical and eating habits. The outcome of the thesis is a comprehensive list of recommendations helping users to easily change their lifestyle to reach better health and well-being.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK