Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Subkultura graffiti ve stínu Prahy
Název práce v češtině: Subkultura graffiti ve stínu Prahy
Název v anglickém jazyce: Graffiti Subculture in the Shadow of Prague
Klíčová slova: grafity,případová studie, rozhovor, Mělník
Klíčová slova anglicky: graffity, case study, interview, Mělník
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Čížek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.06.2013
Datum zadání: 18.06.2013
Datum a čas obhajoby: 16.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2014
Oponenti: PhDr. Filip Lachmann
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Zvolila jsem metodu případové studie, budu se totiž zajímat o úzkou skupinu lidí, o komunitu. Výběr případů provedu pomocí metody „sněhové koule“, kdy zahájím rozhovor s jedním z členů komunity a pokusím se získat i další. Pokusím se zmapovat alespoň jednu tvůrčí skupinu, neboli crew.

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce
1) Úvod
2) Teoretická východiska
3) Metody
4) Deskriptivní část
5) Analytická část
6) Závěry
Seznam odborné literatury
DUBSKÝ, J., URBAN, L. Sociální deviace. Praha: PA ČR Katedra společenských věd, 2005. 176 s. ISBN 80-7251-202-1.
KUBITA, J. Opravdové umění města nehyzdí, brání tvorbu sprejeři. Lidové noviny, 9. února 1998. 30 s. ISSN 1213-1385.
OVERSTREET, M. In Graffiti We Trust (Velká kniha o graffiti). Praha: Mladá Fronta, 2006. 232 s. ISBN 80-204-1325-1.
SMOLÍk, J. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 281 s. ISBN 978-802-4729-077.
MUNKOVÁ, G. Sociální deviace. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0279-2.
KOLÁŘOVÁ, M. Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice. Praha: Slon, 2011. ISBN 978-80-7419-060-5.


Předběžná náplň práce
. Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu
Téma veřejného prostoru a jeho využití, je v dnešní době aktuální a to nejen ve velkých městech. Balancování na hraně zákona a adrenalin s tím přicházející, je pro mnohé náplní života. Středem zájmu mé práce bude mapování stávající situace na Mělníku a také motivy členů graffiti subkultury vedoucí k těmto projevům sebe sama.

2. Teoretická východiska
Základní pojem s kterým budu pracovat je graffiti. Graffiti není vždy jednoznačně definováno. Graffiti je druh psaného výtvarného projevu spočívající ve vytvoření grafického díla zejména pomocí sprejových barev nebo pomocí fixů, leptání či škrábání. Většinou se o graffiti hovoří v souvislosti se specifickými výtvory lidí, kteří se označují za writery či sprejery a tvoří značně heterogenní subkulturu.
Výchozími teoriemi budou teorie deviantního chování.

3. Cíle bakalářské práce
Cílem této bakalářské práce je zmapovat situaci na Mělníku, speciálně z pohledu komunity samotných „writerů“. Bude mě zajímat, jaké motivy vedou vedou tyto lidi, k takovýmto druhům projevu ve veřejném prostoru. Jaké jsou jejich postoje k ilegalitě věci a jak vnímají pohled na graffiti v průběhu posledních 10 let.

4. Výzkumné otázky a hypotézy
Jaké jsou motivace ke graffiti tvorbě?
Jak vnímají svou tvorbu?
Jaký vliv na ně má jejich tvůrčí skupina či zda tvoří sami?
Jak se staví k vědomému porušování zákona?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK